„Danone Way” – sposób na odpowiedzialny biznes – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/PROBLEM:Strategia Danone Polska wyznacza firmie cel bycia liderem wśród producentów produktów mlecznych na polskim rynku, a jednocześnie będąc firmą, która ten sukces osiąga dzięki  odpowiedzialnemu zarządzaniu. Program Danone Way jest ma za zadanie umożliwienie osiągnięcia tego celu.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Celem Danone Way jest określenie i ocenienie przez pracowników, w jaki sposób firma Danone  funkcjonuje w odniesieniu do zasad, praktyk odpowiedzialnego zarządzania oraz co  należałoby zrobić, aby w danych obszarach działać efektywniej (na poziomie oczekiwanym przez samych pracowników).

Wdrożenie programu polegało na ocenie przez wybraną grupę pracowników (około 18%  wszystkich zatrudnionych) tego, jak działa firma w odniesieniu do praktyk biznesowych  zapisanych w Danone Way. W tym celu stworzono 18 grup roboczych z pracowników wszystkich  szczebli organizacyjnych, od stanowisk najniższych w strukturze po członków zarządu.  Zaangażowano także przedstawicieli związków zawodowych. Zadaniem każdej z grup było  omówienie oraz uzgodnienie między jej członkami oceny/poziomu realizacji przez firmę danej  praktyki biznesowej, oczekiwanego poziomu, na jakim organizacja powinna daną praktykę realizować, a także wypracowanie propozycji akcji, działań, które w opinii grupy powinny być  zrealizowane, aby umożliwić firmie realizowanie praktyki na żądanym poziomie.

Warsztaty były animowane przez specjalnie do tego przygotowanych tzw. Liderów Danone Way, którzy mieli za zadanie wyjaśnić uczestnikom, czym jest program, w jakim celu jest realizowany,  a także dopilnować, aby każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się i  przedstawienia swojego poglądu.

Po etapie spotkań liderzy przedstawili ich rezultaty na forum zarządu firmy, który finalnie zatwierdził oceny praktyk i propozycje działań.

Najważniejszym czynnikiem sukcesu dla wdrożenia programu było pozyskanie pełnego zaangażowania ze strony zarządu firmy, osób będących liderami Danone Way oraz Dyrektora  Generalnego, którypoprał tę inicjatywę oraz nadał jej priorytetowe miejsce w ramach strategii i celach firmy.

KORZYŚCI:

– W wyniku wdrożenia programu wypracowano 39 akcji do realizacji. Akcje te zgłoszone były przez samych pracowników. Do końca sierpnia 2005 zrealizowano już ponad 90% z nich;
– Danone Way przekształcił się w narzędzie biznesowe wykorzystywane do ciągłej analizy tego jak firma funkcjonuje w każdym z 6 obszarów w nim wymienionych;
– Wdrożenie i charakter programu odzwierciedla i wspiera kulturę oraz wartości firmy Danone – otwartość, humanizm, bliskość, entuzjazm;
– Dzięki warsztatom i utworzeniu grup roboczych w tak zróżnicowanym składzie osoby uczestniczące miały okazję poznać innych pracowników, dowiedzieć się więcej o samej firmie, jej działaniu i funkcjonowaniu;
– Przedstawiciele wszystkich szczebli organizacyjnych mogli realnie wpłynąć na ocenę działalności firmy oraz zaproponować działania, które mogą być w firmie wdrożone.

WYZWANIA:

– Niestandardowy projekt, który wydawał się niekoniecznie związany z prowadzeniem codziennej działalności biznesowej (menedżerowie nie rozumieją języka odpowiedzialnego biznesu).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Najważniejszym czynnikiem sukcesu dla wdrożenia programu było pozyskanie pełnego zaangażowania ze strony zarządu firmy oraz osób będących liderami Danone Way;
– Ważne jest przedstawienie argumentów, dla których firma decyduje się na taki projekt i jak wpisuje się on w strategię biznesową;
– Ogromne znaczenie ma zaangażowanie pracowników i ich świadomość, że będą wysłuchani, a ich wnioski na poprawę wzięte pod uwagę i wdrożone.