Danone Way – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Założeniem programu Danone Way jest stałe doskonalenie działania firmy na podstawie zasad odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Podejście to zakłada, że ważne jest nie tylko to, jak duży zysk przynosi firma, ale także to, w jaki sposób tego dokonuje.

Program Danone Way jest procesem stałego doskonalenia ludzi i firmy z wykorzystaniem katalogu 99 praktyk biznesowych, podzielonych na sześć głównych tematów: pracownicy, klienci i konsumenci, dostawcy, środowisko, społeczności lokalne, udziałowcy. Stałym elementem wdrażania Danone Way jest angażowanie pracowników w zarządzanie odpowiedzialnością społeczną firmy. To właśnie ich ocenie podlega sposób, w jaki firma w praktyce stosuje głoszone przez siebie zasady.

W Polsce pracownicy firmy Danone mieli taką możliwość po raz pierwszy w 2005 r. W tym celu zostało stworzonych 18 grup roboczych, w skład których weszli pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych od stanowisk najniższych, po stanowiska zarządu. Zaangażowani zostali również przedstawiciele związków zawodowych.

Zadaniem każdej z grup roboczych było ustalenie oceny już zrealizowanej praktyki biznesowej, omówienie poziomu, na jakim organizacja powinna realizować daną praktykę i wypracowanie propozycji działań, które w opinii grupy powinny być podjęte, aby umożliwić firmie realizowanie praktyki na żądanym poziomie.

Warsztaty, w których każda z grup roboczych wzięła udział, były animowane przez specjalnie wybranych oraz przygotowanych do tego zadania pracowników, tzw. liderów Danone Way. Głównym ich zadaniem było wyjaśnienie uczestnikom, czym jest program Danone Way i w jakim celu jest realizowany.

Liderzy Danone Way czuwali także nad sprawnym przebiegiem warsztatów, by zapewnić możliwość wypowiedzi każdemu z pracowników. Mieli oni nie angażować się w dyskusję oraz nie przedstawiać swoich poglądów co do omawianych praktyk, lecz pozostać animatorami dyskusji. Po zakończeniu warsztatów wyniki oraz propozycje działań zostały przedstawione na forum zarządu firmy, który zatwierdził oceny praktyk oraz listę działań do zrealizowania.

Wszyscy pracownicy firmy mogli zapoznać się z rezultatami realizacji Danone Way ze specjalnie wydanego i poświęconego temu programowi biuletynowi informacyjnemu.

Dzięki przeprowadzonemu programowi, pracownicy sami wypracowali i zgłosili 39 akcji. Kilka miesięcy po wdrożeniu programu firma Mazar przeprowadziła audyt Danone Way, którego celem było zweryfikowanie sposobu wdrożenia programu oraz zgodności ocen praktyk ze stanem faktycznym w firmie.

W wyniku audytu ocena realizacji programu (oceny praktyk, identyfikacja obszarów do poprawy, plan akcji) dla każdego z sześciu tematów Danone Way osiągnęła poziom bardzo dobry. Powtórna ocena sposobu realizacji praktyk Danone Way została zaplanowana na rok 2006.