„Credo survey” i składka pracownicza – jak zachęcać pracowników do odpowiedzialnych zachowań i postaw – Johnson&Johnson Poland

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:„Our Credo” stanowi podstawę filozofii oraz wartości etycznych firmy J&J, zawiera zasady, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy firmy. Jest to dokument, w którym opisane są wartości firmy i odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy. Credo stanowi podstawę  podejmowania wszystkich decyzji w firmie dlatego ważne jest, żeby na bieżąco monitorować, na ile  zasady te są przestrzegane i egzekwowane.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Credo Survey
Proces Credo Survey ma na celu zdiagnozowanie, czy odpowiedzialności i wynikające z nich wartości są stosowane w każdym oddziale i departamencie J&J. Okresowy audyt odbywa się co 2 lata, a jego celem jest zbadanie, w jaki sposób pracownicy odbierają treści dokumentu i jak realizowane są zawarte w nim wartości.

Cykl badania składa się z kilku etapów:

  • komunikacja skierowana do pracowników;
  • przeprowadzenie badania (w wersji on – line, pracownicy odpowiadają na kilkadziesiąt pytań związanych z poszczególnymi punktami Credo; po każdej z nich jest miejsce na wyrażenie swojej opinii i spostrzeżeń indywidualnych w celu podniesienia efektywności procesu);
  • analiza statystyczna przeprowadzona przez firmę zewnętrzną i przygotowanie raportu zbiorczego dla całej firmy oraz danych odnoszących się do konkretnego działu firmy. Końcowe wyniki przedstawiane są kadrze zarządzającej. Na ich podstawie zarząd opracowuje i wdraża plany działania będące odpowiedzią na sugestie i wnioski wynikające z badania.

Składka pracownicza – sposób na realizacje wartości firmy
W ramach programu pracownicy mogą dobrowolnie zadeklarowaną część swoich wynagrodzeń przeznaczyć na wybrane cele społeczne. Firma zachęca do takiej postawy dodatkowo dopłacając 100% do każdej przekazanej przez pracownika kwoty. W programie składkowym bierze obecnie udział 80% wszystkich zatrudnionych pracowników J&J Poland. Dzięki do tej pory zgromadzonym środkom udało się zorganizować ponad 10 grup projektów bezpośredniej pomocy potrzebującym, m.in. zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja posiłków dla najuboższych czy organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci przewlekle chorych. Pracownicy angażują się w poszczególne projekty, uczestniczą też w pracach Fundacji Wspólna  Droga, z którą J&J blisko współpracuje.

KORZYŚCI:

– Budowanie wysokiej kultury organizacyjnej firmy;
– Wysoka motywacja pracowników, zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych;
– J&J jest postrzegana przez potencjalnych pracowników jako firma wrażliwa na potrzeby społeczne;
– Możliwość dla pracowników realizowania się na wielu płaszczyznach działania J&J, także tych pozabiznesowych.

WYZWANIA:

– Masowy udział pracowników w programie odpisu od pensji. Firma stara się ich do tego przekonywać m.in. poprzez aktywną komunikację i budowę kultury społecznej odpowiedzialności, w czym pomaga współpraca z fundacją Wspólna Droga.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Fundusz pracowniczy, czyli pay-roll, jest łatwą i nie wymagającą dużego wysiłku,
przygotowywania ani kosztów, formą społecznego zaangażowania firmy, która też łatwiej przekształca się w bardziej aktywne zaangażowanie i rodzi często podstawę do budowania swoistej kultury organizacyjnej firmy;
– Należy zadbać o dobrowolność w deklarowaniu swojego zaangażowania.