Corporate Service Corps – IBM Polska

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Celem programu Corporate Service Corps było wsparcie pracowników IBM w rozwijaniu umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym, byciu „obywatelem globalnej wioski” oraz pomoc krajom rozwijającym się w walce z najbardziej palącymi problemami społecznymi. W ramach programu „Korpusu IBM” 8-10 osobowe, międzynarodowe grupy pracowników są wysyłane na miesiąc do wybranego kraju, w którym przeprowadzają projekt np. wdrożenie IT, budowa strategii marketingowej, na rzecz lokalnej organizacji pozarządowej, samorządu. Po powrocie są zobowiązani przez okres sześciu miesięcy do dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami z IBM, członkami lokalnych społeczności w kraju, z którego pochodzą. Pierwszą częścią pracy nad programem był wybór krajów docelowych ( kraje biedne, rozwijające się), identyfi kacja najbardziej palących problemów społecznych występujących w danych krajach oraz wybór organizacji, instytucji, w których mogliby pracować wolontariusze z IBM. Na rok 2009 zostały wybrane następujące kraje: Chiny, Turcja, RPA, Brazylia, Tanzania, Nigeria, Filipiny, Indie, Wietnam, Egipt, Malezja, Rumunia, Ghana. Kolejnym etapem była rekrutacja pracowników. Głównym z warunków formalnych były wysokie oceny roczne uzyskane przez pracownika oraz zgoda bezpośredniego przełożonego na miesięczny wyjazd pracownika. Wybrani wolontariusze byli kierowani na misje na wiosnę oraz jesienią 2009 roku. Łącznie w 2009 w misjach wzięło udział 300 osób, w tym z Polski wyjechały 3 osoby do: Wietnamu, Brazylii, Nigerii.