Compliance – system wdrażania i monitorowania zasad etyki w biznesie – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Henkel działa w wielu krajach i kręgach kulturowych, kierując się wspólnym dla wszystkich pracowników systemem kodeksów i przepisów wewnętrznych (m.in. Wizja i Wartości, Kodeks Etyki oraz Normy Społeczne) regulujących proces podejmowania decyzji oraz sposób działania całej firmy. Henkel oczekuje od pracowników bezwzględnego ich przestrzegania zgodnie z zasadą: zero tolerancji dla jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem i wewnętrznymi zasadami. Za promowanie i poprawne rozumienie tych zasad przez pracowników, za szerzenie idei zero tolerancji, a także za monitorowanie właściwego przestrzegania prawa i przepisów wewnętrznych odpowiada korporacyjny dział Compliance, z Compliance Officerem na czele. Wypełnia on swoją rolę poprzez wiele równolegle prowadzonych działań. Należą do nich: regularne szkolenia dla pracowników (nowych i długoletnich), które służą zaznajamianiu z zasadami lub ich przypominaniu, a także ich interpretacji czy odpowiadaniu na pojawiające się wątpliwości (szkolenia kończą się testem sprawdzającym); testy e-learningowe dla menedżerów (na podstawie analiz konkretnych przypadków i sytuacji); anonimowa linia telefoniczna (compliance line), dzięki której każdy pracownik może zgłosić zauważone nieprawidłowości czy naruszenia, o których z różnych powodów nie chce lub nie może w inny sposób firmie opowiedzieć; audyty wewnętrzne, które badają zgodność poczynań z prawem i wewnętrznymi procedurami oraz rekomendują konieczne działania naprawcze. Compliance gwarantuje, że etyka i prawo stają się bardzo ważnym punktem odniesienia we wszystkich procesach podejmowania decyzji w firmie, przez co wzrasta pewność, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród kluczowych grup interesariuszy. Reguły compliance regulują zasady współpracy i współdziałania między pracownikami, dając im poczucie stabilności, bezpieczeństwa i zaufania w relacji z przełożonymi i kolegami. Z drugiej strony partnerzy biznesowi zyskują pewność, że nie będą narażeni na działania nieetyczne i niezgodne z prawem. Zyskują także konsumenci, którzy mogą ufać, że produkty powstają w uczciwych i etycznych warunkach.