Compliance program

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Ferrero Polska Commercial realizuje działania w ramach compliance program. Wdrożone regulacje wewnętrzne obejmują m.in. przeciwdziałanie korupcji, przyjmowanie upominków, zapobieganie mobbingowi, dyskrymijacji i pokrewnym zachowaniom, zasady podpisywania i obiegu umów, ochrona danych osobowych, relacje z dostawcami czy zasady postępowania z informacjami poufnymi. Ferrero przywiązuje dużą uwagę do edukacji pracowników prowadząc kilka razy w roku dedykowane szkolenia w tym zakresie jak również systematycznie wprowadzjąc nowe szkolenia e-learningowe. Ferrero wdrożyła system informatyczny do zarządzania danymi osobowymi jak również system umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości.