Compliance due diligence

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Przed podjęciem współpracy z podmiotem zewnętrznym w ramach procesu Compliance due diligence Orange Polska dokonuje szeregu czynności mających na celu minimalizację ryzyka współpracy. We wstępnej ocenie (etap pierwszy procesu) identyfikowane są potencjalne problemy, tzw. czerwone flagi, dla obszarów wrażliwych z punktu widzenia współpracy z danym podmiotem. Dalej zostają one poddane pogłębionej i szczegółowej analizie. W ramach drugiego etapu procesu dokonywane są konkretne czynności weryfikujące i analityczne. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest podstawą do opracowania raportu z wynikami badania partnera oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszego postępowania w zakresie współpracy.