„Clean Footprint”

Metryka praktyki

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W 2018 roku CCC wdrożyło i opublikowało Strategię Środowiskową „Clean Footprint”, która opisuje podejście firmy do ochrony środowiska, określa cel strategiczny, cele szczegółowe, działania, które będą podejmowane, oraz wskaźniki, które zobowiązuje się firma uzyskać w latach 2019–2021. Strategia jest zgodna z obowiązującą Polityką Środowiskową firmy i opiera się na sześciu filarach; została wdrożona na lata 2019–2021.