Centralizacja funkcji wsparcia – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

W skład Grupy EDF w Polsce wchodzi 10 spółek, które do niedawna niezależnie wykonywały wszystkie funkcje operacyjne. Aby ujednolicić i zintegrować niektóre obszary, w 2010 roku zostało utworzone Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Centralizacja zakończyła się w 2012 roku. Optymalizacja procesów w ramach CUW pozwoliła na zwiększenie rentowności oraz poprawę wydajności funkcjonowania spółek należących do Grupy. Przejrzysta struktura organizacyjna ułatwia sprawowanie nadzoru oraz umożliwia skrócenie procesu podejmowania decyzji. Centralizacja pod wspólną marką EDF wzmacnia rozpoznawalność Grupy i umożliwia spójne działania na rzecz społeczności lokalnych. Praktyka została nagrodzona przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce w konkursie Grand Prix CCIFP 2011 Innowacyjne Rozwiązania w Biznesie. Projekt centralizacji przyniósł wiele korzyści głównym interesariuszom Grupy, tj. pracownikom, partnerom zewnętrznym firmy, klientom i akcjonariuszom. Pracownicy, którzy przeszli do CUW, zostali objęci ujednoliconym regulaminem wynagradzania, Zbiorem Zasad i Gwarancji Pracowniczych, atrakcyjnym programem emerytalnym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych, a także grupowym Porozumieniem o Odpowiedzialności Społecznej. Korzyścią dla partnerów zewnętrznych firmy jest możliwość współpracy z jednym podmiotem zamiast prowadzonej wcześniej współpracy z kilkunastoma. Utworzenie jednego ośrodka jest korzystne dla klientów, ponieważ zdecydowanie upraszcza procedury, które zostały uspójnione.