„Bumerang” – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Projekt „Bumerang” polega na budowaniu kultury relacji w firmie, opartej na wza­jemnym szacunku między pracownikami poprzez angażowanie ich w spotkania, mające formę dialogu, podczas których wspólnie wypracowują standardy codzien­nej współpracy, a także omawiają pożądane i niepożądane zachowania. Spotkania prowadzone są przez ochotników, tzw Emisariuszy, którzy po szkoleniu prowa­dzą samodzielne rozmowy, jednocześnie zapraszając inne osoby do włączenia się. W razie potrzeby Emisariusze mogą zwrócić się do Mentorów – grupy doświadczo­nych menedżerów, pracujących w różnych działach firmy, którzy mogą służyć radą lub działać osobiście.Dla Emisariuszy korzyścią z zaangażowania jest indywidualny rozwój i wzrost kom­petencji – przede wszystkim umiejętności komunikacji interpersonalnej. Pracownicy mogą mieć także realny wpływ na atmosferę w firmie, która ułatwia komunikację i współpracę oraz sprawia, że chętniej przychodzi się do pracy, co wpływa na popra­wę wyników osiąganych przez poszczególne zespoły i całą firmę.

Aby określić efektywność programu, w grudniu 2008 roku firma przeprowadziła wśród pracowników badanie na temat szacunku, co pozwoliło na porównanie wy­ników z Badaniem Opinii Pracowników z 2007 roku. Okazało się, że liczba pracow­ników, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem: „W pracy jestem traktowany uczciwie i z szacunkiem” wzrosła z 54% do 72%. Postępy projektu były śledzone na podstawie liczby przeprowadzonych rozmów (łącznie blisko 500) oraz nowych Emisariuszy (po­nad 100 osób wyraziło chęć przyłączenia się do projektu).

W 2008 roku nie udało się porozmawiać ze wszystkimi pracownikami, dlatego plan na najbliższy rok to dotarcie do wszystkich pracowników firmy (prawie 1500 osób).