Budowania relacji z dostawcami oraz przeciwdziałania nadużyciom

Metryka praktyki

Firma: Iron Mountain Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Iron Mountain Polska w ramach budowania relacji z dostawcami oraz przeciwdziałania nadużyciom rozpoczęła dialog z dostawcami, którego efektem było wdrożenie Kodeksu Postępowania Dostawcy. Dokument reguluje zagadnienia odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim adresuje zagadnienia związane z ochroną i bezpieczeństwem informacji, korupcją, konfliktem interesów, dyskryminacją, pracą przymusową oraz własnością intelektualną. Celem wdrożenia Kodeksu jest nie tylko ujednolicenie standardów działania dostawców, ale także usystematyzowanie zasad ich oceny przy wsparciu wdrożonej procedury zakupowej. Wprowadzenie Kodeksu wiąże się ze zobowiązaniem partnerów Iron Mountain Polska do przestrzegania wartości firmy, w tym standardów społecznych, etycznych i środowiskowych.