Bioróżnorodność

Metryka praktyki

Firma: L'Oréal Polska,
Branża: Farmaceutyka, FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma L’Oréal Polska w fabryce L’Oréal Warsaw Plant podjęła decyzję o realizacji projektu bioróżnorodność. Fabryka L’Oréal znajduje się w Kaniach na obszarze chronionego krajobrazu oraz w otulinie obszaru Natura 2000. Na terenie zakładu rosną drzewa, które są zabytkami przyrody, znajduje się tutaj także staw.

W ramach podjętych działań dyrekcja fabryki została zaangażowana w zintegrowanie bioróżnorodności do polityki firmy. Następnie wyznaczono osobę odpowiedzialną za bioróżnorodność. Kolejnym krokiem było znalezienie partnerów, czyli zidentyfikowanie i skontaktowanie się ze specjalistami lokalnymi. W związku z tym od kwietnia do końca października 2019 roku na terenie fabryki przeprowadzono inwentaryzację bioróżnorodności – zidentyfikowano strefę chronioną w pobliżu i wewnątrz zakładu. Projekt ten zrealizowano z Fundacją ClearWing Foundation for Biodiversity. Wybitni naukowcy badali, jakie organizmy fauny i flory żyją na terenie fabryki. Dokładne poznanie tych gatunków ma posłużyć do wypracowania nowych, odpowiednich działań pro środowiskowych. Przykładem istniejących od kilku lat rozwiązań służących ochronie żyjących gatunków są specjalne otwory w płocie dla swobodnej wędrówki m.in. płazów.

Podjęte zobowiązanie wymagało realizacji szeregu działań, które miały na celu nie tylko zidentyfikowanie żywych organizmów fauny i flory, ale także poinformowanie o realizacji projektu. Dotyczyło to zarówno interesariuszy wewnętrznych – pracowników, jak i zewnętrznych – lokalnej społeczności. W tym celu przygotowano specjalne materiały edukacyjne nt. bioróżnorodności. Zorganizowano szkolenia dla 174 pracowników, 22 eko lekcji dla 425 dzieci w szkołach, a także 4 dni otwarte, w których wzięło udział 34 dzieci i 17 dorosłych.