Bioróżnorodność z Grupą Veolia

Metryka praktyki

Firma: Veolia Usługi dla Środowiska,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Komitet wykonawczy Grupy Veolia przyjął 9 zobowiązań w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, a jednym z nich jest zachowanie bioróżnorodności, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz tworzenie sprzyjających warunków do odtwarzania i ochrony gatunków wraz z ich siedliskami. Projekty środowiskowe Fundacji Veolia Polska mają na celu podnoszenie świadomości na temat ochrony bioróżnorodności, przy zaangażowaniu pracowników Grupy Veolia w Polsce i społeczności lokalnych.

Bioróżnorodność z Grupą Veolia to szereg działań, w ramach których Fundacja Veolia Polska aktywnie wspiera ochronę i dywersyfikację naturalnych siedlisk dla dzikich zwierząt, a także reintrodukcję gatunków zagrożonych, w tym m.in.: działa na rzecz przywrócenia w polskich miastach sokoła wędrownego – gatunku, który wyginął w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku z powodu stosowania pestycydów. Firma buduje pasieki dla owadów zagrożonych wyginięciem oraz wspiera wycinkę roślin inwazyjnych i prowadzi nasadzenia nowych drzew i krzewów. Działania prowadzone są na terenie Elektrociepłowni Veolii w Łodzi, Elektrociepłowni Veolii Karolin w Poznaniu oraz ciepłowni Veolii Wschód w Zamościu. Do tej pory w ramach praktyki związanej z ochroną środowiska założone zostały skrzynki lęgowe dla zagrożonych wyginięciem ptaków, nietoperzy i owadów. Na jednym z kominów ECII zainstalowano platformę lęgową dla sokoła wędrownego, a na terenie ciepłowni Veolii Wschód w Zamościu powstała pierwsza pasieka Veolii. Wszystkim instalacjom i inwestycjom środowiskowym towarzyszą organizowane przez Fundację Veolia Polska działania edukacyjne: panele informacyjne dla mediów, warsztaty i wykłady dla pracowników Grupy Veolia w Polsce, a także lekcje dla uczniów z pobliskich szkół i społeczności lokalnych. Fundacja Veolia Polska dba o poziom prowadzonych zajęć zapraszając specjalistów z dziedziny ochrony gatunków zagrożonych.

Fundacja Veolia Polska mierzy efektywność realizowanych praktyk zbierając dane ilościowe (liczba beneficjentów, liczba przeprowadzonych akcji w ramach danego projektu), sumę przekazanych środków finansowych, a także zbierając dane jakościowe, jak opinie uczestników, które pozwalają na dalszy rozwój projektu. Dodatkowo, powołani specjaliści przygotowali „Raport rozwoju bioróżnorodności”, w którym zawarte są zlokalizowane rzadkie gatunki roślin występujące na terenie Elektrociepłowni Veolii – Karolin w Poznaniu. Prowadzony regularny monitoring obszarów z gatunkami inwazyjnymi, przyniósł poprawę bioróżnorodności na terenach trzech miast w Polsce (Poznań, Łódź, Zamość).

W ramach działań firmy łącznie wykonano 20 budek lęgowych dla ptaków i 10 hoteli dla owadów, 6 uli, nasadzono 80 drzew iglastych, 15 drzew liściastych, 40 krzewów, pole lucerny siewnej. Ponadto, zlokalizowano obiekty Natury 2000 (gatunki uważane przez Unię Europejską jako cenne i zagrożone w skali całej Europy), jak pustułki i trzy gatunki nietoperzy.

Więcej informacji: