Bezpieczeństwo dzieci w internecie – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W ramach prowadzonego od 2004 roku programu „Edukacja z Internetem TP”, któ­rego głównym elementem jest problem bezpieczeństwa w sieci, Grupa TP włączy­ła do działań pracowników TP i Orange prowadzenie w ramach wolontariatu lekcji w szkołach na temat bezpiecznego zachowania dzieci w sieci. Program nauczania konsultowany był z Fundacją Dzieci Niczyje, która jest partnerem całego programu od początku jego istnienia.Wolontariusze sami wybierają szkoły, w których chcą przeprowadzić lekcję dla dzieci (głównie są to szkoły, w których uczyły się ich dzieci lub szkoły z ich rodzinnych miejscowości), a także decydują o skali zaangażowania (samodzielne prowadzenie, wsparcie nauczycieli, ustalenie liczby lekcji) Każdy wolontariusz otrzymuje ubezpie­czenie, zwrot kosztów podróży oraz dzień wolny lub  1/2 dnia wolnego na zrealizowanie zajęć w wybranej szkole. W 2008 roku lekcje przeprowadziło 47 wolontariuszy – razem w 132 lekcjach wzięło udział ponad 4 tys uczniów W związku z tym, że projekt jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju, firma nie dysponuje pełnymi bada­niami z zakresu mierników ilościowych (np liczba wolontariuszy) oraz jakościowych (sprawozdania z zajęć). Pełne badanie efektywności programu będzie przeprowa­dzone po roku jego działania – w czerwcu 2009.

Program wolontariacki przyczynia się przede wszystkim do budowania dobrych relacji ze społecznością lokalną. Pracownicy – członkowie lokalnych wspólnot, a równocześnie specjaliści od spraw internetu i rodzice, mogą pokazać jak mądrze wykorzystywać internet w edukacji.

Firma planuje rozszerzenie programu o zajęcia z młodzieżą gimnazjalną, tematykę edukacji w ramach nowych technologii (materiały przygotowane zostaną z partne­rami społecznymi – Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Nauka i Wiedza i innymi orga­nizacjami) oraz nowe szkolenia dla wolontariuszy.