Bank Przyjazny Mamom – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Program „Bank Przyjazny Mamom” jest zespołem udogodnień skierowanych do mło­dych mam, aby ułatwić im godzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Program, powstały z inicjatywy Zarządu i działu HR, opracowany został przez spe­cjalny zespół roboczy na podstawie sugestii i opinii kobiet, które wróciły z urlopów macierzyńskich. Za jego realizację odpowiadają pracownicy Departamentu Kadr, Departamentu Komunikacji z Pracownikami oraz dyrektorzy jednostek, w których zatrudnione są mamy.Inspiracją do stworzenia polityki personalnej dla młodych mam była publikacja Fun­dacji Rodzić po Ludzku. Uwzględniono w niej powody, dla których Polki boją się zde­cydować na dziecko. Jednym z nich była obawa przed utratą pracy. W BZWBK 70% zatrudnionych osób to kobiety, a zdecydowana większość z nich nie przekroczyła 40 roku życia.

Korzyścią dla BZWBK jest możliwość zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, którzy nie muszą dokonywać wyboru pomiędzy rozwojem zawodowym a życiem osobistym. Rozwiązanie umożliwia obniżanie kosztów związanych z zatrudnieniem, przeszkoleniem i wdrożeniem nowego pracownika. Program pozwala na zarządza­nie procesem nieobecności wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnienie zastępstwa na czas nieobecności w pracy kobiety przygotowującej się do urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Pracownice mają zapewniony dodatkowy trzytygodniowy płatny urlop, możliwość czasowego zmniejszenia etatu, zwolnienie z planów sprzedażowych przez okres miesiąca, zachowanie stanowiska pracy oraz gwarancję wynagrodzenia sprzed urlopu macierzyńskiego/wychowawczego.

Podstawą ewaluacji programu jest ankieta oceniająca, przeprowadzona wśród pra­cownic, które przebywały na urlopie macierzyńskim i wróciły do pracy. W 2008 roku ilość pracownic, które skorzystały z dodatkowego płatnego urlopu (w wymiarze 3 tygodni) wynosiła 225 (70%) spośród 321 do tego uprawnionych.