Bank Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Struktura organizacyjna Banku Zachodniego WBK opiera się na sieci placówek w całym kraju. Ze względu na dużą decentralizację, zależało nam na wprowadzeniu działania społecznego, w którym mogli by na równi uczestniczyć pracownicy poszczególnych oddziałów. Ponadto zgodnie z jedną z naszych kluczowych wartości korporacyjnych jaką jest partnerstwo, chcieliśmy dać szansę pracownikom podejmowania decyzji o poszczególnych projektach. Dodatkowo plany rozwoju banku związane są z rozwojem sieci placówek, co z kolei związane jest z nawiązywaniem dobrych relacji z lokalną społecznością.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Początkiem procesu było referendum przeprowadzone wśród pracowników w roku 2006. Jego efektem było wybranie dziedziny pomocy: dzieci z ubogich rodzin oraz nazwy projektu: Bank Dziecięcych Uśmiechów. Następnie realizację projektu przekazano Fundacji Banku Zachodniego WBK. Następnie został wdrożony system, w którym każdy oddział może wnioskować o pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym, szkołom, świetlicom środowiskowym pracującym z dziećmi. Fundacja opisała odpowiednie kryteria doboru projektu, których zadaniem jest ułatwienie podejmowania decyzji i wyboru trafnych partnerów. Każdy wniosek zgłaszany jest przez dyrektora danego oddziału do Komisji Charytatywnej, która składa się z pracowników banku z różnych pionów. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, pracownicy z danego oddziału organizowali spotkanie z daną organizacją, podczas którego następowało przekazanie symbolicznego czeku z dotacją.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– System wpłynął pozytywnie na motywację i integrację pracowników banku w poszczególnych oddziałach
– Dodatkową korzyścią było budowanie wizerunku dobrego sąsiada wśród lokalnych społeczności.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– w 2006 r. przekazano 1 706 455,20 zł dla 407 podmiotów. W ramach tych wniosków objęto pomocą 17 279 dzieci.
– w  2007 r. przekazano 2 231 059,86 zł dla 595 podmiotów. W ramach tych wniosków objęto pomocą 31 110 dzieci.
– w ramach pomocy dzieci wyjeżdżały na kolonie letnie, zimowe, otrzymały sprzęt do pracy w świetlicach środowiskowych, wyprawki szkolne, sprzęt komputerowy.

WYZWANIA:

Problemem okazało się nierównomierne zaangażowanie w projekt poszczególnych regionów. Okazało się, że dużo chętniej angażowały się oddziały z terenów, w których bank od dawna ma placówki. Nowopowstałe placówki nie przejawiały takiej aktywności. Brakowało im dodatkowych zachęt, informacji o tym, które placówki mogą być dotowane.