Badanie społeczności lokalnych – „DB Schenker jako preferowany sąsiad” – DB Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2010

DB Schenker kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami otoczenia, w tym pracownikami, dostawcami oraz społecznościami lokalnymi. Jednocześnie firma ma świadomość, że sąsiedztwo branży logistycznej może być uciążliwe dla mieszkańców obszarów o natężonym ruchu. Poczucie odpowiedzialności za wpływ na otoczenie zaowocowało decyzją o przeprowadzeniu szeroko zakrojonego badania „DB Schenker jako preferowany sąsiad” we wszystkich oddziałach firmy na terenie kraju.

Celem badania było przede wszystkim poznanie oczekiwań wobec firmy oraz oceny jej działań. Badaniem zostali objęci: mieszkańcy okolic terminali, pracownicy, przedstawiciele sąsiednich firm, przedstawiciele władz lokalnych i organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji pomocy społecznej i instytucji naukowych oraz dziennikarze. Przeprowadzono 610 wywiadów kwestionariuszowych w społecznościach lokalnych, 85 wywiadów jakościowych z liderami opinii publicznej, 570 pracowników wypełniło ankietę elektroniczną.

Na podstawie zebranych danych zostały przygotowane raport ogólny dla całej firmy oraz raporty szczegółowe – dla każdego z 17 oddziałów. Wyniki zostały zaprezentowane wewnątrz firmy na spotkaniach z pracownikami, w gazecie firmowej oraz intranecie.

Badanie stało się podstawą do opracowania strategii CSR firmy. W ciągu 2 miesięcy zorganizowanych zostało 5 spotkań w regionach z kadrą menedżerów wyższego szczebla z różnych obszarów biznesowych (ponad 100 uczestników). Przeanalizowano wyniki badania danego regionu, dokonano przeglądu obecnych działań CSR, sformułowano cele i stworzono plany dotyczące przyszłych inicjatyw regionalnych. Po tym etapie rozpoczęło się tworzenie strategii CSR całej spółki.

W grudniu 2010 roku powstał spójny dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2011–2012”, który zostanie udostępniony w pierwszej połowie 2011 roku.

Wypracowana metodologia pozwala na replikowanie badania w przyszłości oraz śledzenie zmian w ocenie wpływu firmy na otoczenie.