Badanie satysfakcji z pracy

Metryka praktyki

Firma: Energopomiar,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W listopadzie 2022 r. Energopomiar z pomocą firmy zewnętrznej przeprowadził badanie satysfakcji z pracy. Badanie miało na celu poznanie opinii pracowników na temat pracy w firmie (m.in. satysfakcja z wynagrodzenia, relacje z przełożonymi i ze współpracownikami, autonomia w pracy, organizacja pracy, więź z firmą, ocena wizerunku firmy jako pracodawcy, rozwój zawodowy) oraz zidentyfikowanie obszarów możliwych do poprawy. Dodatkowe pytania dotyczyły występowania mobbingu w firmie. Badanie w tym obszarze oraz przeprowadzone w 2022 r. szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi wpisuje się w planowaną do wdrożenia w najbliższych latach politykę antymobbingową spółki i realizację celów HR. Raport z badania został udostępniony kadrze menedżerskiej, a wszystkim pracownikom został zaprezentowany na spotkaniu online z prezesem firmy. Zlecenie badania firmie zewnętrznej było gwarantem zapewnienia anonimowości oraz rzetelności. Wnioski z badania satysfakcji zostały wykorzystane przy opracowaniu strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2023–2027.