Associates Resource Groups

Metryka praktyki

Firma: Mars Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

W 2022 r. w firmie Mars Polska została stworzona Associates Resource Groups. ARG wspiera kulturę organizacyjną w zakresie włączania i różnorodności ( I&D; inclusion & diversity). Utworzono grupę nawigującą całością działań oraz 5 grup tematycznych zajmujących się aspektami I&D wskazanymi przez współpracowników jako priorytetowe: rodzicielstwo, pokolenia, zdrowie, płeć, narodowość, różnice kulturowe i religia. Około 10% współpracowników jest zaangażowanych w tworzenie i realizowanie strategii na rzecz I&D. Misja firmy Mars opiera się na budowaniu przyszłości, w której każdy może być sobą i rozwijać swój pełny potencjał. Firma chce realizować strategie grup ARG również w częściach fabrycznych. Celem grup ARG jest rozwijanie świadomości, inspirowanie i angażowanie zespołu w tworzenie włączającego środowiska pracy. Miernikami sukcesu była skuteczna rekrutacja do ARG oraz realizacja planu komunikacji i wydarzeń. Grupy ARG skoncentrowane są na ważnych dla współpracowników obszarach (wskazanych w ankiecie, w której udział wzięła połowa pracowników z całej firmy). W 2022 r. współpracownicy zorganizowali 2 duże wydarzenia oraz 3 kampanie edukacyjne związane z ideą I&D.