Analiza efektywności i skuteczności działań PKN ORLEN w obszarze CSR – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2011

W PKN ORLEN, chcąc lepiej poznać oczekiwania interesariuszy, w 2010 roku zainaugurowano cykliczne badanie, którego celem jest lepsze poznanie oczekiwań interesariuszy. Dedykowane jest ono wyłącznie kwestiom CSR i i jego zamierzeniem jest weryfikowanie efektów działań prowadzonych, przez PKN ORLEN, w tym obszarze. Objęte są nim dwie grupy interesariuszy – społeczność lokalna Płocka, gdzie mieści się siedziba firmy i klienci. Pełna wiedza dotycząca tego, jak odbierane są poszczególne działania i w jakim stopniu odpowiadają one na potrzeby poszczególnych grup interesariuszy, stanowi kluczowy element realizacji celów tego obszaru. Badanie pokazuje m.in. czy poszczególni interesariusze znają, jak rozumieją i oceniają działania ORLENU w obszarze CSR. Dostarcza także informacji o tym, jak oceniają skuteczność i celowość tych działań oraz jak te działania wpływają na postrzeganie marki. Ocenie respondentów poddawane są konkretne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o następujące wskaźniki: znajomość spontaniczna i wspomagana, unikalność, ogólna ocena działania, ocena realizacji działania, dopasowanie działania do PKN ORLEN, zasadność kontynuowania akcji. Firma sprawdza także, na ile interesariusze czują się poinformowani o działaniach CSR firmy oraz skąd czerpią informacje na ten temat. Efekty zostały zaimplementowane w postaci wytycznych w polityce CSR. Sukcesem projektu jest coraz lepsza korelacja działań biznesowych i CSR. Badanie jest jednym z kroków do większego otwarcia się PKN ORLEN na dialog oraz poszukiwania nowych form wymiany opinii z interesariuszami.