Akcja wolontariatu „Witaj Szkoło” – Bank BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

W Banku BPH od kilku lat coraz szerzej rozwija się wolontariat pracowniczy. Powadzone są głównie projekty realizowane na rzecz społeczności lokalnych. Przede wszystkim uczestniczą w nich pracownicy Centrali Banku a w niewielkim stopniu pracownicy Oddziałów. Bankowi zależy na aktywizacji pracowników Oddziałów, dlatego ramach akcji „Witaj Szkoło” 26 sierpnia 2011 roku w 45 lokalizacjach Banku w całym kraju wolontariusze kompletowali 3000 zakupionych przez Bank zestawów materiałów szkolnych dla dzieci. Zestawy te przekazane zostały następnie do ponad 100 placówek opiekuńczych i edukacyjnych w całym kraju dla potrzebujących dzieci. Akcję „Witaj Szkoło” poprzedziła ogólnobankowa zbiórka materiałów szkolnych. Z przekazanych przez pracowników artykułów szkolnych skompletowano dodatkowych 200 zestawów.

Pomysł akcji „Witaj Szkoło” pojawił się na wiosnę 2011 roku. Zakładał zaangażowanie pracowników Banku (przede wszystkim z Oddziałów Banku) w gólnopolską akcję wolontariatu pracowniczego a zarazem wyposażenie ubogich dzieci w potrzebne do rozpoczęcia roku szkolnego materiały: zeszyty, kredki itp. W tym celu rozesłano mailem informację do pracowników w celu pozyskania wolontariuszy – lokalnych liderów, do których należałoby wyszukanie w środowisku lokalnym placówek opiekuńczych i wychowawczy, których uczniowie/wychowankowie potrzebowaliby wsparcia w postaci materiałów szkolnych i oszacowanie tych potrzeb. Do 15 czerwca mogli się zgłaszać pracownicy chętni do pełnienia roli lokalnego lidera akcji „Witaj Szkoło”. Zgłosiło się 44 lokalnych liderów, których działania koordynował lider całej akcji „Witaj Szkoło”. Do końca czerwca napływały od lokalnych liderów akcji informacje o placówkach i zamówienia na zestawy materiałów szkolnych. 17 sierpnia 2011 wysłano mailem informację do wszystkich pracowników Banku informującą o akcji „Witaj Szkoło” i zbiórce materiałów szkolnych. W dniach 22-25 sierpnia prowadzona była zbiórka art. szkolnych. W czasie zbiórki codziennie pojawiał się na komputerach wszystkich pracowników pop-up zachęcający do udziału w zbiórce. 26 sierpnia  pracownicy mogli uczestniczyćw 45 lokalizacjach w kompletowaniu zestawów dla dzieci zakupionych przez Bank i zgromadzonych w czasie zbiórki. Na początku września wolontariusze przekazali zestawy 3200 potrzebującym dzieciom w 100 placówkach edukacyjnych i opiekuńczych w całym kraju.