„Akademia Augustowska” – na rzecz rozwoju regionalnego i firmy – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:BAT jest firmą produkującą wyroby tytoniowe. Mimo działalności w kontrowersyjnym przemyśle stara się być firmą, która realizuje idee społecznej odpowiedzialności poprzez dialog z szeroką  grupą partnerów społecznych. BAT chce również zbudować wizerunek firmy wrażliwej, reagującej na  potrzeby społeczne i angażującej się w ich rozwiązywanie. Jednym z działań mających pomóc w osiągnięciu tego celu jest program Akademia Augustowska.OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Celem Akademii jest zwiększanie szans na rynku pracy młodzieży i bezrobotnych z regionu Podlasia, który charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem bezrobocia.

Projekt realizowany jest w czterech blokach tematycznych:

 • Akademia Przedsiębiorczości – pomoc młodzieży w nauce zasad rządzących wolnym rynkiem np. poprzez symulację prowadzenia własnej firmy.
 • Akademia Umiejętności – aktywizuje społecznie i zawodowo bezrobotną młodzież do 26. roku życia. Dzięki warsztatom i praktykom młodzież zdobywa wiedze pomocną w poruszaniu się na rynku pracy.
 • Akademia Pracy – jest wsparciem dla pracodawców z Augustowa, pomocnym w analizach dotyczących rynku pracy i wykorzystaniu możliwości związanych z wejściem polski do UE (np. funduszy unijnych).
 • Akademia Wiedzy – przygotowuje studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku do podjęcia pracy w lokalnych firmach. Menedżerowie BAT Polska, Banku BPH i innych firm dzielą się swoją wiedza ze studentami.

Akademia osiąga zakładane cele poprzez:

 • organizowanie szkoleń dla absolwentów i osób bezrobotnych;
 • współorganizowanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie oraz lokalnymi przedsiębiorcami staży absolwenckich i innych alternatywnych form zatrudnienia dla osób kończących szkolenia zorganizowane w ramach Akademii;
 • konkurs „na najlepsze młodzieżowe mini – przedsiębiorstwo”, w szkołach średnich;
 • program stypendialny dla studentów WSFiZ w Białymstoku pochodzących z terenu powiatu Augustowskiego;
 • cykliczne wykłady dla studentów WSFiZ prowadzone przez menedżerów BAT;
 • dostarczanie przedsiębiorcom aktualnych informacji nt. ram prawnych ich działalności czy pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania dla sektora MSP;
 • inicjowanie działań wolontarystycznych.

Akademia Augustowska posiada swoje biuro, w którym pracują dwie osoby zatrudnione w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, będącej realizatorem całego Programu.  Pracownicy przygotowują wnioski grantowe, realizują bieżące projekty Akademii oraz koordynują współpracę z pozostałymi partnerami. FRP jest także odpowiedzialna za organizację szkoleń,  wykładów, warsztatów i staży w ramach Akademii.

Doradztwem i nadzorem nad prawidłowym przebiegiem programu zajmuje się Rada  Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych firm, organizacji pozarządowych i samorządu.

KORZYŚCI:

– Postrzeganie BAT jako firmy aktywnej i wrażliwej na lokalne problemy społeczne;
– Pozyskanie zaufania władz samorządowych z Augustowa, które są partnerem społecznym programu;
– Zakorzenienie firmy w świadomości społeczności lokalnej i pozyskanie przychylności jej mieszkańców;
– Wzrost uznania firmy wśród pracowników, szczególnie z regionu Augustowa;
– Podniesienie standardu postępowania wobec swoich interesariuszy.

WYZWANIA:

– Znalezienie odpowiednich partnerów do realizacji wszechstronnego przedsięwzięcia.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Należy dokładnie rozpoznać potrzeby lokalnego środowiska – lokalnych partnerów społecznych;
– Zidentyfikowane potrzeby lokalne najlepiej jest rozwiązywać we współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowym.