Akademia Augustowska – British American Tobacco Polska

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA / PROBLEM:Debata przeprowadzona przez BAT i partnerów społecznych firmy w ramach sesji dialogu społecznego w 2003 r. zidentyfikowała potrzebę inicjowania i wdrożenia autorskiego Programu na rzecz lokalnego rynku pracy oraz aktywizacji społeczno-zawodowej znajdujących się na nim osób. Cele, dla których powołany miał zostać Program osiągane miały być w oparciu o stworzoną płaszczyznę porozumienia lokalnie działających instytucji samorządowych i oświatowych, a także organizacji okołobiznesowych i sfer biznesu. Program „Akademia Augustowska” – bo o nim tu mowa – rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2004 r. w oparciu o nawiązaną w ramach dialogu społecznego współpracę późniejszego jego realizatora – Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z firma BAT.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Akademia Augustowska wdrażana jest w oparciu o roczne okresy rozliczeniowe w oparciu o przyjętą strukturę wewnętrzną Programu obejmującą cztery filary – tzw. Akademie. Inicjują one odpowiednio działania w dziedzinach:
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – potrzeby demonstrowania praw rządzących wolnym rynkiem, promocję szeroko definiowanej przedsiębiorczości oraz idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej.
AKADEMIA PRACY I INNOWACJI – potrzeby realizowania działań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w regionie.
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – potrzeby zmniejszenia różnic pomiędzy umiejętnościami, jakie posiadają młodzi ludzie poszukujący pracy, a oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi ze strony potencjalnych Pracodawców.
AKADEMIA WIEDZY – realizującej swoje działania poprzez projekty wzmacniające świadomość
i kompetencje młodzieży akademickiej związane z wyborem rodzaju zatrudnienia po ukończeniu studiów.

KORZYŚCI

DLA ADRESATÓW:
– dzięki finansowaniu programu przez BAT oraz pozyskiwaniu środków UE Program w ramach Akademii realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria, których beneficjentami jest młodzież szkolna, instytucje edukacyjne, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, środowisko instytucji rynku pracy, studenci i środowiska akademicke, a także przedsiebiorcy oraz pracownicy lokalnych firm i instytucji.
– od 2007 r. realizowane są także zintegrowane działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
– dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu w ramach programu wspierana i promowana jest ponadto lokalna przedsiębiorczość.

WYZWANIA:

Stała aktualizacja założeń Programu oraz bieżące modyfikowanie jego oferty zapewniające jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału Programu wynikającego z zaangażowania w jego realizację reprezentantów wszystkich dziedzin lokalnego życia społeczno-gospodarczego w regionie.