Airport Carbon Acreditation – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Metryka praktyki

Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe - Porty Lotnicze,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z sukcesem podjęło próbę nadania Lotnisku Chopina certyfikatu Airport Carbon Acreditation. Program ACA ma zachęcić porty lotnicze do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez zarządzanie emisjami (carbon management) oraz zdefiniowanie spójnego i zgodnego działania w tym obszarze. Dotychczas certyfikaty ACA otrzymało 67 portów lotniczych w Europie oraz 6 w regionie Azji i Pacyfiku. Lotnisko Chopina jest pierwszym certyfikowanym portem w Polsce i trzecim w Europie Środkowo- Wschodniej. Certyfikat obejmuje cztery poziomy zaawansowania. Warszawski port otrzymał certyfikat poziomu pierwszego Mapping. Wymagało to przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji CO2 i innych szkodliwych gazów cieplarnianych, a także poddania się niezależnemu audytowi pod kątem rocznej wielkości emisji. Pełne zrozumienie i identyfikacja wszystkich potencjalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych na lotnisku pomogło w identyfikacji obszarów priorytetowych do przyszłych działań związanych z redukcją emisji tych zanieczyszczeń. Dokładne dane na temat wyemitowanej ilości CO2 ze źródeł  na lotnisku mogą pomóc w racjonalnym zarządzaniu tymi źródłami oraz zrównoważonym inwestowaniu w nowe urządzenia i maszyny. Kolejne etapy programu ACA obejmują: redukcję śladu węglowego poprzez zarządzanie źródłami pozostającymi pod kontrolą zarządzającego portem lotniczym (poziom 2 – redukcja), angażowanie partnerów portu do wspólnych działań dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (poziom 3 – optymalizacja) oraz docelowe osiągnięcie i utrzymanie stanu zerowej emisji (poziom 3* – neutralność).