AA1000 – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
W roku 2003 British American Tobacco Polska jako pierwsza firma w naszym kraju rozpoczęła audyt etyczny według zasad AA1000 (AcountAbility1000). Niezależna kontrola przebiegu całego procesu prowadzona jest przez firmę audytorską Bureau Veritas. AA1000 to kompleksowe narzędzie stosowane przez wiele firm na świecie, które profesjonalnie podchodzą do społecznej odpowiedzialności biznesu jako strategii zarządzania. To narzędzie, które ułatwia określenie celów strategicznych dotyczących odpowiedzialności biznesu, mierzenie postępów w osiąganiu tych celów, przeprowadzanie audytu organizacji, opracowanie sposobu przedstawiania wyników i ich wykorzystywania w procesie dokonywania bilansu strategicznego. Dla każdego z tych zadań istotnym elementem jest zaangażowanie w budowanie relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy i w konsekwencji budowanie zaufania do organizacji i prezentowanego przez nią wizerunku.W ramach procesu AA1000 British American Tobacco Polska przeprowadziła dwie tury dialogu z interesariuszami (stakeholder dialogue), czyli swoistych sesji dyskusyjnych. Po pierwszej turze sesji, przeprowadzonej latem 2003 r., zgłoszono ponad sto różnych kwestii dotyczących społecznej odpowiedzialności British American Tobacco Polska. Sprawy te zostały przez firmę pogrupowane w dziewięć bloków tematycznych, od kwestii związanych z ryzykiem palenia, przez kwestie związane z odpowiedzialnym marketingiem, do spraw pracowniczych i współpracy z polskimi plantatorami tytoniu. W listopadzie i grudniu przeprowadzono drugą turę dyskusji. W sześciu sesjach, trzech w Warszawie i trzech w Augustowie, gdzie znajduje się fabryka BAT, wzięli udział przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji i grup społecznych, które firma postrzega jako swoich społecznych partnerów – interesariuszy. Firma przedstawiła swoje stanowisko w sprawach poruszanych w trakcie tego dialogu, szczególnie w dziewięciu obszarach kluczowych, które wyłoniły się po pierwszej turze i publicznie podjęła prawie 70 zobowiązań wynikających z oczekiwań i postulatów partnerów społecznych. Ponadto, tam gdzie to było możliwe zaproponowano również tzw. mierniki spełnienia zobowiązań, czyli konkretne sposoby weryfikacji, czy i do jakiego stopnia firma British American Tobacco Polska wykona to, do czego się zobowiązała.

W marcu 2004 roku firma opublikuje pierwszy Raport Odpowiedzialności Społecznej, opisujący przebieg tego procesu w Polsce i prezentujący z jednej strony wszystkie kwestie poruszane przez partnerów społecznych, a z drugiej – zobowiązania. Raport ten będzie powszechnie dostępny. Firma deklaruje, że raz zapoczątkowany proces będzie powtarzany co roku. Dlatego też w kolejnych latach rzetelne wypełnianie już przyjętych zobowiązań będzie równie ważne jak prowadzenie samego dialogu z interesariuszami. Jak podają przedstawiciele firmy: 'Choć sam pomysł i sposób prowadzenia dialogu społecznego według zasad AA1000 nadal są czymś nowym nie tylko dla nas, ale i dla większości gości, to już teraz spotykamy się ze słowami uznania ze strony wielu z nich. Otwarcie mówiono nam, że wart docenienia jest sam fakt podjęcia przez firmę tytoniową publicznej dyskusji bez tematów tabu, a zakres i forma podjętych przez nas zobowiązań mających na celu dostosowywanie sposobu prowadzenia działalności British American Tobacco Polska do społecznych oczekiwań budzą uznanie. Cieszy nas także frekwencja odnotowana na spotkaniach dyskusyjnych – co najmniej niezła, jak na pierwszy rok wdrażania tak nowatorskiego procesu przez firmę tytoniową, czyli firmę z branży postrzeganej przez wiele osób jako kontrowersyjna. W trakcie tegorocznego dialogu nawiązaliśmy i utrzymujemy kontakt, bezpośredni lub korespondencyjny, z ponad 200 osobami reprezentującymi 95 różnych instytucji, organizacji lub środowisk.’