Artykuł ekspercki

Wywiad z Wiolettą Rosołowską, Prezes Zarządu L’ORÉAL Polska

7 grudnia 2016

Wywiad z Wiolettą Rosołowską, Prezes Zarządu L’ORÉAL Polska, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziła Magdalena Andrejczuk.

Hasłem L’Oréal jest Sharing Beauty with All (Dzielenie się pięknem ze wszystkimi), jak przekłada się to na Państwa podejście do zrównoważonego rozwoju? Które obszary odpowiedzialnego biznesu są dla Państwa kluczowe? Jak to wygląda na świecie, a jak w Polsce? Czy Państwa strategia zrównoważonego rozwoju odnosi się do SDG, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ? (https://sustainabledevelopment.un.org)

Zależy nam, aby kosmetyki L’Oréal reprezentowały nie tylko piękno uzyskiwane za pomocą makijażu, ale także piękno ochrony środowiska i bioróżnorodności, wspierania lokalnych społeczności oraz ochrony pracy zatrudnionych. Jest to wyzwanie, które wymaga od nas zaangażowania na każdym etapie powstawania produktu. Dlatego program Sharing Beauty with All, stanowiący nasze główne zobowiązanie z zakresu zrównoważonego rozwoju, odnosi się do czterech kluczowych dla nas obszarów –  innowacji, produkcji, rozwoju oraz dokonywania zrównoważonych wyborów. Cele, które postawiliśmy przed sobą w ramach programu są ściśle związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, z tą różnicą, że w branej przez nas perspektywie czasowej koncentrujemy się na roku 2020. Zobowiązania zawarte w Sharing Beauty with All  są takie same dla wszystkich krajów, w których Grupa L’Oréal prowadzi swoją działalność. Różnice pojawiają się jedynie na tle liczbowym. I tak w Polsce zobowiązaliśmy się oferować produkty przyjazne dla środowiska i społeczeństwa, zachęcać każdego konsumenta L’Oréal do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, pomóc w dostępie do pracy 500 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmniejszyć nasz ślad środowiskowy o 60%, włączyć 100% naszych strategicznych dostawców do dedykowanego im programu zrównoważonego rozwoju oraz dotrzeć do 3 milionów  nowych konsumentów.

L’Oréal Polska jest szczególnie znany z długoletniej działalności filantropijno-edukacyjnej w ramach programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Czy mogłaby Pani podsumować ten program? Jakie korzyści przyniósł dla Państwa, jakie dla otoczenia? Czy widzą Państwo zmianę społeczną, jakie są skutki tych działań?

Obecnie kobiety stanowią jedynie 30% wszystkich badaczy na świecie, co pokazuje, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia w tym obszarze. Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki odpowiada więc na realny problem społeczny. Dlatego jako firma z bogatą tradycją w dziedzinie różnorodności wspieramy promocję osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet naukowców i zachęcamy je do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Właśnie dzięki nauce i innowacyjnym badaniom, prowadzonym każdego dnia przez ponad 4000 osób pracujących w laboratoriach L’Oréal, możliwe jest zapewnienie mieszkańcom wszystkich kontynentów dostępu do innowacyjnych technologicznie, skutecznych i w pełni bezpiecznych produktów. W ciągu ostatnich 15 lat trwania programu Dla Kobiet i Nauki nagrodziliśmy 81 kobiet naukowców, prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu, z ośrodków akademickich w całej Polsce. Oficjalne ogłoszenie 6 nowych stypendystek 16. edycji programu Dla Kobiet i Nauki odbyło się 24 listopada w Ufficio Primo w Warszawie. Obszary badań nagrodzonych w tym roku badaczek skupiały się m.in. wokół poszukiwań nowoczesnych leków przeciwnowotworowych, pełniejszego zrozumienia mechanizmu powstawania chorób genetycznych i lepszego poznania roli białka.  Dodatkowo podczas ostatniej edycji programu ogłosiliśmy także manifest, w którym jednym z sześciu założeń jest angażowanie społeczności na rzecz edukowania i zachęcania, nie tylko dorosłych kobiet, ale również dziewczynek do odkrywania ścieżek kariery naukowej. Z roku na rok widzimy większe zainteresowanie programem, co może wskazywać na umacnianie się pozycji kobiet w świecie naukowym. Coraz rzadziej słyszy się też krytyczne głosy dotyczące badań naukowych prowadzonych przez panie. Myślę, że jest to po części zasługą takich inicjatyw jak Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

L’Oréal Polska jako jedna z pierwszych firm podpisała Kartę Różnorodności w Polsce. Dlaczego temat różnorodności jest dla Państwa tak ważny? Jak rozwijają Państwo te działania w ramach firmy?

Różnorodność wśród pracowników umożliwia wprowadzanie innowacji, aktywnych rozwiązań oraz ciągły rozwój firmy. Dlatego jako pracodawca L’Oréal wspiera różnorodność kompetencji pracowników i zapewnia im możliwość rozwoju talentów w różnych obszarach biznesu. Nasze zespoły zróżnicowane są pod względem płci, kompetencji i doświadczeń. Przykładamy także dużą rolę do zatrudniania osób z różnych grup etnicznych i społecznych, a także wspieramy awans kobiet na wyższe stanowiska. Jednym z głównych programów umożliwiającym nam prowadzenie tych działań jest program Share&Care, który oparty jest na filarach uwzględniających m.in. dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej i socjalnej pozwala nam na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki założeniom programu mają oni zapewnione wsparcie przełożonych, jak również miejsce pracy przystosowane do ich potrzeb i umożliwiające pełen rozwój kompetencji zawodowych. Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu opieki nad dzieckiem oraz wprowadzeniu pracy zdalnej, L’Oréal Polska wspiera zachowanie przez kobiety równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzicielstwem. Objęcie tym programem wszystkich naszych pracowników jest jednym z zobowiązań zawartych w Sharing Beauty with All.

Tak jak różnorodność, ważna jest dla Państwa też etyka i compliance. Za nami już po raz ósmy Dzień Etyki w L’Oréal Polska. Skąd potrzeba realizacji tego typu działań?

Uważam, że w obecnych czasach przetrwają jedynie firmy, które w swojej strategii i codziennych działaniach stawiają etykę na wysokim miejscu. Budowanie silnych i długotrwałych związków z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami pozwala na czerpanie wzajemnych korzyści i przyczynia się do budowania długoterminowej wartości firmy. Bazowym dokumentem regulującym zasady etyczne w  L’Oréal jest Kodeks Etyki, poruszający najważniejsze dla nas kwestie w obszarach lojalności, zaufania i solidarności. W każdym kraju powołani są także Korespondenci ds. Etyki, którzy pomagają pracownikom wprowadzać kodeks w życie i do których mogą oni zgłaszać swoje wątpliwości dotyczące etycznego zachowania bądź zapisów zawartych w kodeksie. W Polsce funkcję tę pełni Beata Iwanienko. Dodatkowo inicjatywy takie jak wspomniany Dzień Etyki umożliwiają nam utrzymywanie ciągłego dialogu z pracownikami, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować ich wątpliwości oraz spostrzeżenia odnoszące się do etycznego postępowania w miejscu pracy. W trakcie ostatniej edycji Dnia w Etyki w L’Oréal Polska łącznie zadano 78 pytań poruszających takie obszary jak sprawiedliwe wynagrodzenie i benefity, nadgodziny, rozwój i szkolenia oraz warunki i narzędzia pracy. To właśnie między innymi dzięki temu kompleksowemu podejściu już po raz siódmy otrzymaliśmy tytuł World’s Most Ethical Company przyznawany przez Ethisphere.

L’Oréal w Polsce to nie tylko produkty, ale też produkcja. Czy podejmują Państwo działania w obszarze zrównoważonej produkcji, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko? Jeśli tak, to jakie?

Zrównoważona produkcja jest jednym z naszych głównych zobowiązań zawartych w Sharing Beauty with All. W Polsce realizowane jest ono zarówno przez L’Oréal Polska, jak i fabrykę Kosmepol. Do 2020 roku zobowiązaliśmy się do zmniejszenia przez Fabrykę Kosmepol emisji C02, zużycia wody na gotowy produkt oraz odpadów na gotowy produkt o 60% w odniesieniu do roku bazowego 2005.  W 2015 roku w zakresie tych zobowiązań osiągnęliśmy kamień milowy obniżając emisję CO2 o 51% i zużycie wody o 42% przy jednoczesnym wzroście realizowanej przez nas produkcji i ciągłych inwestycjach w rozwój fabryki. W swoich działaniach od wielu lat rozwijamy i wzmacniamy strategię wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a wyznaczenie przez nas wspomnianych wcześniej celów jest tego naturalną konsekwencją. Realizowana przez nas strategia uwzględniająca działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także rozwoju niskoemisyjnych innowacji we wszystkich prowadzonych przez L’Oréal obiektach na świecie zaskutkowała uznaniem nas przez organizację CDP za wiodącą firmę w zakresie zwalczania zmian klimatycznych i zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną. Obydwa te obszary w rankingu prowadzonym przez CDP otrzymały ranking A, czyli najwyższą możliwą ocenę.

Co jest dla Państwa w najbliższym czasie największym wyzwaniem w kontekście zrównoważonego rozwoju?

Największym wyzwaniem jest zrealizowanie przez nas wszystkich zobowiązań, które zostały ujęte w programie Sharing Beauty with All. Chociaż jesteśmy na dobrej drodze do ich osiągnięcia, zostało nam jeszcze wiele do zrobienia. Dążymy także do większego dialogu i szerszego otwarcia na opinię ekspertów związanych ze zrównoważonym rozwojem, organizacji, z którymi współpracujemy oraz społeczności lokalnych, tak aby podejmowane przez nas działania jak najlepiej odpowiadały na ich potrzeby i wymagania.

Gdyby miała Pani okazję rozmawiać z Prezesem/Prezeską innej firmy, który/a się waha czy rozpocząć lub rozwijać odpowiedzialny biznes w swoim przedsiębiorstwie. Co by mu/jej Pani odpowiedziała?

Że zawsze warto zrobić krok do przodu, żeby nie zostać w tyle. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, ze względu na coraz większy dostęp do wiedzy, a co za tym idzie wzrost świadomości i zaangażowania konsumentów w sprawy społeczne, w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Wymaga to od biznesu dostosowania się do stawianych przez interesariuszy wymagań. Wdrażanie modelu biznesowego opartego na zrównoważonym rozwoju pozwala przygotować firmę na te zupełnie nowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze oraz przynosi jej wymierne efekty. Wprowadzenie zasad odpowiedzialności społecznej czy zrównoważonego rozwoju to sposób na strategię biznesową dla firmy i my jesteśmy tego przykładem.

Jest Pani pierwszą kobietą na czele polskiego oddziału L’Oréal, to na pewno inspiracja dla wielu osób, szczególnie kobiet. Co chciałaby Pani przekazać młodym osobom, wkraczającym na rynek pracy, które chciałyby w przyszłości stać na czele takiej firmy jak L’Oréal?

Przede wszystkim, aby wierzyły we własne siły i nie bały się wyjść ze swojej strefy komfortu. Gdy rozpoczynałam swoją karierę w zarządzie międzynarodowej korporacji jako pierwsza kobieta i na dodatek cudzoziemka nie było mi łatwo. Dodatkowo brakowało mi doświadczenia w biznesie oraz wykształcenia kierunkowego – ukończyłam wydział dziennikarstwa i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Można powiedzieć, że wszystkiego uczyłam się w praktyce. Korzystałam ze wszystkich możliwości, jakie dawała mi firma, w tym szkoleń, coachingu, mentoringu. Trzeba przede wszystkim być zdeterminowanym, znać swój cel i starać się go osiągnąć bez względu na czekające po drodze przeciwności i wyzwania.

Autorzy