Artykuł ekspercki

Wolontariat pracowniczy

30 grudnia 2015

Jedna z popularniejszych form zaangażowania społecznego firm, jednocześnie delikatna, subtelna i niełatwa. A jednak przyciągająca jak magnes. Wolontariat pracowniczy (employee volunteering). Dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie.

Idea wolontariatu pracowniczego zrodziła się w nowojorskich korporacjach w latach 70., u nas zaś zagościła 10 lat temu. Przez ten czas ok. 70 firm wdrożyło swoje programy lub projekty wolontariackie. To zasługa m.in. obchodzonego w 2011 roku Europejskiego Roku Wolontariatu, przyznanych w 2012 roku nagród wolontariatu pracowniczego, upowszechnienia wyników badań i analiz dotyczących tego tematu („Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dwóch edycji „Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego” Centrum Wolontariatu, raportu „Wolontariat pracowniczy w polskich firmach” ThinkThank i „Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu” CSR Info) czy konkursów wyróżniających zaangażowanie społeczne biznesu (Dobroczyńca Roku, Barwy Wolontariatu, Mocni Wizerunkiem). To również – a może przede wszystkim – zasługa dobrych przykładów firm (takich jak Citi Handlowy i Orange Polska), które od lat z powodzeniem prowadzą tego typu programy.

Nie bez znaczenia jest także wkład organizacji pozarządowych promujących temat w Polsce, takich jak chociażby Centrum Wolontariatu (przez wiele lat realizujące program Wolontariat Biznesu), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (z Koalicją Prezesi Wolontariusze) czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu (które w 2009 roku wspólnie z praktykami z biznesu wydało biblię dla firm zaczynających przygodę z wolontariatem – „Firma = zaangażowanie”).

A jak właściwie wygląda wolontariat pracowniczy w Polsce? To przede wszystkim tzw. wolontariat czasu (serca). Wolontariusze z biznesu najczęściej pomagają dzieciom (94%), społecznościom lokalnym (80%) i osobom z niepełnosprawnościami (71%). Do tego celu niejednokrotnie wykorzystują granty przyznawane przez pracodawcę.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce wolontariat pracowniczy ewoluuje. Przede wszystkim wychodzi poza biznes i zaczyna być realizowany na uczelniach czy w administracji publicznej. Poza tym rozwija się wolontariat kompetencyjny, rodzinny i mikrowolontariat. I choć wciąż brakuje badań dotyczących trwałości zmiany społecznej wywołanej przez działania wolontariackie, to nie ma wątpliwości co do ogromnej wartości wolontariatu pracowniczego. To często dzięki niemu pracownicy rozpoczynają swoją przygodę z aktywnościami społecznymi, wiążą się mocniej z firmą, zyskują inną motywację do pracy. Z kolei pracodawca rozwija kompetencje swoich pracowników, wzmacnia swój wizerunek wewnątrz i na zewnątrz firmy, lepiej rozumie i odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności.

Praktyka

Integracja i zaangażowanie to ważne słowa dla budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy. Zaangażowanie przybiera różne formy, a warunkiem powodzenia jest motywacja zespołu do zrobienia czegoś razem z innymi. Ten potencjał i gotowość do wspólnego działania to punkt wyjścia dla programów wolontariatu pracowniczego. Chęć zrobienia czegoś, co przyniesie korzyści nie tylko zespołowi, ale i szerszemu otoczeniu, to cel, jaki przyświecał Citi Handlowy, który od wielu lat z sukcesem prowadzi program wolontariatu pracowniczego. Rezultaty wspólnych projektów są imponujące jak na 10 lat trwania programu. Połączenie pasji, otwartości na drugiego człowieka i poświęcenie mu uwagi stoją za właściwie realizowanymi programami wolontariatu pracowniczego, co potwierdzają przedsiębiorstwa realizujące tę formę zaangażowania społecznego w swoich organizacjach.

Program wolontariatu pracowniczego łączy zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników z otoczeniem zewnętrznym. Jest wyrazem dojrzałości społecznej oraz gotowości do dzielenia się posiadanymi zasobami w mniej tradycyjny sposób niż przekazanie środków finansowych czy rzeczowych. Ogniwem łączącym organizację biznesową z adresatami działań społecznych są pracownicy. W przypadku firmy Prologis program wolontariatu pracowniczego wzmacnia potencjał do współpracy z lokalną społecznością przy jednoczesnym osiąganiu pozytywnych efektów społecznych. Pracownicy to ambasadorzy firmy w swoim otoczeniu. Ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy za pośrednictwem programu wolontariatu pracowniczego jest dobrym powodem do tego, żeby takiej organizacji zaufać. Programy wolontariatu pracowniczego ewoluują, przybierając niekiedy formy bardzo złożonych przedsięwzięć społecznych. Rezultatem podejmowanych działań jest pozytywna zmiana, co najlepiej tłumaczy zasadność sięgania przez firmy po tę formę zaangażowania społecznego.

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWięcej informacji i komentarze eksperckie do artykułu znajdują się w naszej jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”

Autorzy

Ewa Leśnowolska

Ewa Leśnowolska