Artykuł ekspercki

Szykujcie dane niefinansowe!

11 lipca 2019
Artykuł Tadeusza Joniewicza pochodzi z publikacji "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w marcu 2019 roku.

Pod względem raportowania społecznego rok 2018 zdominowała tematyka pierwszego roku obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu rozszerzonych informacji niefinansowych wprowadzonej do polskiego prawa poprzez zmianę ustawy o rachunkowości. Dzięki niej ranga raportowania niefinansowego wzrosła i nie ma wątpliwości, że w kolejnych latach będzie się nadal zwiększać.

Według raportu Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting trends w ciągu ostatnich 25 lat liczba różnego rodzaju regulacji dotyczących raportowania obowiązkowego bądź dobrowolnego dotyczącego kwestii zrównoważonego rozwoju wzrosła na świecie przeszło dziesięciokrotnie, dochodzi do 2 tys. i wciąż rośnie.

Dyrektywa nadaje kierunek

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych jest o tyle ważny, że wpłynął na decyzje organizacji, aby oprócz sprawozdań wymaganych ustawą przygotować także raporty społeczne. Część firm, które w 2018 roku zadebiutowały w Konkursie Raporty Społeczne, wskazało, że skoro i tak musiały pozyskać dane niefinansowe, to łatwiej było zdecydować się na przygotowanie raportu, aby dane te lepiej wykorzystać.

Przedstawiciele przedsiębiorstw, także tych, które przygotowywały raporty w poprzednich latach, podkreślali, że tematy wymienione w dyrektywie (sprawy społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji oraz zarządzanie  różnorodnością) określą problematykę, jaka będzie poruszana w raportach w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim kwestii dotąd nieoczywistych, takich jak prawa człowieka oraz różnorodność.

Klimat rządzi

Jednak to zagadnienia środowiskowe stają się coraz ważniejszym tematem w raportowaniu niefinansowym. Chodzi w szczególności o informowanie o oddziaływaniu na zmiany klimatu. Dotyczy ono przede wszystkim działalności firm energetycznych, które w analizie ryzyk muszą uwzględniać możliwe w najbliższych latach działania na rzecz ograniczenia emisji pochodzących ze źródeł kopalnych. Mogą one spowodować obniżenie rentowności wydobycia lub wręcz narzucenie ograniczeń w tym zakresie. Jednak zmiany cen energii oraz redukcja w całym łańcuchu dostaw dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego warto zajrzeć do publikacji Report on Climate-related Disclosures, gdzie pokazane są przykładowe wskaźniki ułatwiające prace nad przygotowaniem raportu.

Inwestor ocenia

Analizując tematykę raportowania, nie można też pominąć szerszego kontekstu, ważnego dla przygotowania raportów społecznych i angażowania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chodzi oczywiście o potrzeby interesariuszy. Przygotowując raport, warto zwrócić uwagę na ich oczekiwania. Szacuje się, że na świecie w roku 2016 odpowiedzialne inwestycje stanowiły 26% profesjonalnie zarządzanych zasobów, przy czym w Europie było to ponad 50%. Prezentowanie danych niefinansowych może więc w coraz większym stopniu przyciągać  inwestorów, ale też warto wiedzieć, co jest dla nich interesujące. Według raportu Disclose What Matters: Bridging the Gap Between Investor Needs and Company Disclosures on Sustainability ważne jest nie tyle samo przekazanie wielu informacji, ale udostępnienie w przejrzysty sposób tych najistotniejszych i najbardziej przydatnych. Autorzy podkreślają, że podstawą jest stosowanie konkretnych standardów raportowania, przedstawienie relacji pomiędzy zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i zarządzaniem organizacją oraz udowodnienie, że dane te są równie wiarygodne, jak informacje finansowe.

Konsument kupuje

O tym, czy kwestie ESG są ważne także dla konsumentów, można debatować godzinami. Spójrzmy więc, co na ten temat mówią badania. Te najbardziej optymistyczne, zrealizowane w USA, pokazują, że konsumenci przy wyborze produktu uznają działania społeczne i środowiskowe firm za czynnik istotniejszy od ceny. Te odnoszące się do polskiego konsumenta wskazują na ogromną świadomość Polaków i Polek co do wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, a także pokazują duże zaangażowanie w sprawy recyklingu oraz korzystania z energooszczędnych rozwiązań. Warto brać to pod uwagę, planując treści, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Autorzy

Tadeusz Joniewicz

Tadeusz Joniewicz

Pracował w FOB od maja 2017 r. do grudnia 2021r. jako ekspert ds. raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju, odpowiadał za realizację badań i promocję Celów Zrównoważonego Rozwoju. Koordynował Konkurs Raporty Społeczne / Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Ma doświadczenie w pracy w organizacjach strażniczych. Kierował projektami promującymi zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego pracując w Fundacji CentrumCSR.PL. Współtworzył też ważne międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Ukończył Nauki Polityczne i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnikiem turystycznym po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, przez wiele lat działał w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Warszawie.