Artykuł ekspercki

SDG – wyzwanie dla każdego z nas

13 grudnia 2017
Komentarz ekspercki Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu z publikacji pt. „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” opracowanej przez CSR Consulting w ramach Kampanii 17/17.

We wrześniu minęły dwa lata od czasu kiedy ogłoszono 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – uniwersalną strategię na rzecz lepszego świata. Lepszego dla każdego z nas. Bez głodu i ubóstwa, z lepszą jakością życia dzięki poprawie ochrony zdrowia, dobrej edukacji i wyrównaniu szans płci.

Środowiskowy wymiar SDG to: zapewnienie dostępu do wody, ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, bardziej zrównoważone miasta, zwalczenie zmian klimatycznych, ochrona oceanów i lasów. By to osiągnąć,  potrzebna jest zmiana modeli konsumpcji i produkcji, czysta energia, innowacyjność i wzrost gospodarczy oraz pokój i współpraca, partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jednak to nie wystarczy. Konieczne jest także  odrzucenie myślenia przez pryzmat raportów kwartalnych czy półrocznych w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którego centrum jest człowiek i wartości.  Zmianie paradygmantu zarządzania biznesem i przepracowaniu wartości sprzyja rozwój partnerstw sektorowych i międzysektorowych oraz  coraz szybciej wyłaniające się nowe modele biznesowe – ekonomia współdzielenia, ekonomia okrężna. Te rozwiązania wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są ze sobą ściśle powiązane, co doskonale pokazują różne sposoby ich przedstawiania. Dość powszechny jest podział na pięć grup SDG:  People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Czasem posługujemy się też znaną zależnością: People, Planet, Profit. Można też spotkać ujęcie w formie piramidy. Jej podstawę stanowi pierwsze dziesięć celów związanych z wyzwaniami społecznymi (People), następny poziom – kolejnych pięć odpowiadających na wyzwania środowiskowe (Planet), jej szczyt  – ostatnie dwa SDG – wartości duchowe (Spiritual). To pomysł, który odwołuje się do piramidy Maslowa: od elementarnych potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, poprzez potrzeby przynależności i uznania aż do samorealizacji. Rzecz w tym, że zmiana świata, którą może zapewnić realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga równoczesnej realizacji potrzeb/celów na wielu poziomach.

Universalizm SDG-ów polega na tym, że są równie adekwatne dla Afryki, jak i Europy, choć kwestie np. ubóstwa, równości płci, dostępu do wody, czystej energii znaczą w obu przypadkach coś innego. Inny jest kontekst,  ale wspólne wyzwania.  SDG to już nie zielona czy cyfrowa rewolucja. Nie da się osiągnąć zrównoważonej produkcji i konsumpcji bez odpowiedzialnych konsumentów,  zlikwidować głodu na świecie, w którym 1/3 żywności się marnuje. Równości płci nie osiągniemy bez otwartości. Pokoju bez współodpowiedzialności za losy tych, którzy pokoju  nie znają. Dobrobytu w świecie, który znamy, bez zgody na włączenie do niego innych, a gospodarki obiegu zamkniętego bez udziału każdego z nas. Człowiek jest w centrum Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Wartości przenikają każdy z nich, a nie są na szczycie, do którego dochodzimy przez kolejne poziomy. Firma otwarta na wartości jest konieczna, ale nie wystarczy, by nasz świat zmienił się na lepsze. Musimy się zmienić my, ludzie: konsumenci, pracownicy, obywatele.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.