Artykuł ekspercki

Rola biznesu na rzecz równości płci

11 sierpnia 2017

Komentarz Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu pochodzi z kampanii 17/17 „SDGs w Praktyce” realizowanej przez CSR Consulting, w partnerstwie m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tekst ukazał się przy okazji publikacji informacji o 5. Celu Zrównoważonego Rozwoju, którym jest równość płci.

***

„Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i w dobrobycie.  Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.” [1]

Wydawać by się mogło, że słowa te niespecjalnie dotyczą  krajów europejskich. Niestety, tu także są wciąż aktualne. I choć, jeśli weźmiemy pod uwagę takie wymiary jak dostęp do edukacji czy zdrowie i długość życia kobiet, gdzie w większości krajów europejskich osiągnięto niemal idealną równość płci, wciąż bardzo wiele pozostaje do zrobienia na dwóch płaszczyznach: reprezentacji kobiet w życiu politycznym oraz w wymiarze ekonomicznym. Ten ostatni odzwierciedla nie tylko obecność kobiet do rynku pracy, ale także takie kwestie jak ich udział na najwyższych stanowiskach zarządczych  czy problem nierówności w wynagrodzeniach.

Chociaż Polska w statystykach np. Eurostat plasuje się jako europejski lider, kraj w którym różnice pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn wynoszą zaledwie kilka procent, to jednak gdy popatrzymy na inne dane dotyczące m.in.: aktywności zawodowej kobiet w ogóle, różnic sektorowych w wynagrodzeniach, wreszcie wspomnianej już reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm, to  obraz jest zdecydowanie mniej optymistyczny. Sytuację dodatkowo komplikują zjawiska takie jak: słynny szklany sufit (niemożność awansu kobiet powyżej pewnych stanowisk) i równie powszechne tzw. szklane ruchome schody (uprzywilejowanie/zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych mężczyzn pracujących w sektorach/zawodach tradycyjnie uważanych za kobiece np. w oświacie, opiece zdrowotnej) czy wreszcie lepka podłoga (podejmowanie pracy w sektorach i na stanowiskach niskopłatnych – asystentki, pielęgniarki czy nauczycielki) przy równoczesnej nieobecności kobiet w branży wysokich technologii czy szerzej STEAM (science, technology, engineering and mathematics).

Wszystko to sprawia, że choć statystycznie Polki są lepiej wykształcone niż Polacy, ten potencjał nie znajduje odzwierciedlenia na rynku pracy. Kobiety podlegają różnym formom dyskryminacji, napotykając szereg przeszkód związanych ze stereotypami. Rola biznesu w procesie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy i w gospodarce w ogóle jest kluczowa i nie do przecenienia.

 

[1] Cel 5 Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt

http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj—cele/cel-5:-osiagnac-rownosc-plci-i-wzmocnic-pozycje-wszystkich-kobiet-i-dziewczat/2944

Autorzy