Artykuł ekspercki

Raport dla pracowników?

23 listopada 2009

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w dłuższej perspektywie czasowej. 

Już sam proces przygotowywania raportu daje możliwość uporządkowania działań firmy z zakresu CSR, przyjrzenia się na ile działania te są zintegrowane z ogólną strategią firmy, zastanowienia się nad skutecznością działań oraz stałego dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy. Pierwsze bilanse społeczne powstawały w Niemczech i we Francji w latach 70. XX w., a w miarę rozwoju raportowania i badań nad jego skutecznością część państw UE wprowadziło w tym zakresie obowiązek [1]. Obecnie pojawiające się dylematy dotyczą kryteriów tworzenia raportu rzetelnego, sposobu włączania w proces raportowania poszczególnych grup interesariuszy oraz zwiększania efektywności komunikacji z nimi. Każda z grup ma wobec firmy inne oczekiwania i posiada inny rodzaj władzy (w rozumieniu R.E. Freemana). Interesy poszczególnych interesariuszy mogą być zbieżne lub wykluczające się (patrz tabela nr 1).

Kluczowi interesariusze Główne oczekiwania wobec przedsiębiorstwa
Akcjonariusze Wzrost wartości akcji firmy, a co za tym idzie większy zysk
Pracownicy Godziwa zapłata za wykonywaną pracę oraz bezpieczeństwo pracy
Dostawcy Terminowa zapłata za realizowane zamówienia
Klienci Dobra jakość za rozsądna cenę
Społeczność lokalna Rozwój infrastruktury lokalnej, z zachowaniem nienaruszonego ekosystemu

Tabela 1

Do powyższej tabeli można jeszcze dopisać kolejne grupy – organizacje pozarządowe, konkurencję, administrację publiczną, instytucje międzynarodowe itp. Każda z tych grup w większym lub mniejszym stopniu ma wpływ na działalność przedsiębiorstwa lub ono na nią wpływa, dlatego jedną z funkcji raportowania jest określenie stopnia współpracy z poszczególnymi grupami, poprzez zebranie i analizę ich informacji zwrotnych. Wymaga to zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w proces tworzenia raportu, co za tym idzie – wielostronnej komunikacji firma-interesariusze. W praktyce przygotowanie raportu (zebranie i analiza danych) to czasochłonna praca wielu pracowników różnych działów przedsiębiorstwa. Doświadczenia firm przygotowujących tego rodzaju dokument wskazują na to, że proces przygotowywania kompleksowego raportu może trwać nawet kilka miesięcy.

Z powyższych faktów wynika, że jedna z kluczowych grup interesariuszy – pracownicy, angażowana jest nie tylko w działania CSR firmy , ale również w proces raportowania, a tym samym komunikowania o nich. Powstaje pytanie, czy tego typu dokument tworzony jest z myślą o pracownikach? Czy firmy wykorzystują raport jako narzędzie komunikacji z pracownikami? Oczywiście kanałów komunikacji wewnętrznej o działaniach CSR można wymienić wiele; spotkania grup roboczych projektu, intranet, strona internetowa firmy, newsletter, forum czy gazetka firmowa. Jednak coroczny (lub wydawany w cyklu dwuletnim) raport umożliwia pracownikom spojrzenie na całość działań zamkniętych w określonych ramach czasowych – ramach roku kalendarzowego. Tego typu dokument pozwala przyjrzeć się poszczególnym projektom, ich założeniom, realizacji i osiągniętym efektom. Udostępnia pracownikom kompleksowe informacje na temat współpracy z poszczególnymi grupami „stakeholderów”, co daje pewien obraz „z lotu ptaka” realizacji strategii CSR firmy.

Z raportów wydawanych cyklicznie pracownik uzyskuje porównywalne dane, np. dotyczące bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, wysokości nakładów na podnoszenie kwalifikacji pracowników itp. Raport pokazuje również planowane działania firmy w obszarze CSR. Temat ten został także poruszony podczas spotkania z interesariuszami w ramach projektu „Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce” realizowanego w 2008 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UNDP oraz PKPP Lewiatan, gdzie przedstawiciele związków zawodowych postulowali zwiększenie dostępu pracowników do najważniejszych wskaźników przedsiębiorstwa i długoterminowych strategii.

Przyjmując założenie, że firma prowadzi stały dialog z pracownikami (co nie jest jeszcze normą w polskich przedsiębiorstwach), należy wykorzystać w strategii komunikacji wszystkie możliwe narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem raportu społecznego, jako podsumowania całorocznych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Korzystając z pełnego spectrum komunikacyjnego, zgodnie z efektem synergii, zwiększamy w dużym stopniu identyfikację pracownika z firmą, a tym samym jego motywację i efektywność. Taki kapitał społeczny grupy interesariuszy firmie najbliższej będzie z pewnością źródłem konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa.

Przypisy

[1] Wprowadzone we Francji w 1977 r. coroczne bilanse społeczne obowiązywały wszystkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej 300 pracowników. Dokument ten był zestawem wskaźników dotyczących nakładów na cele społeczne i ekologiczne, działań i efektów funkcjonowania firmy. Aby ujednolicić metodologie bilansów społecznych również Niemcy i Hiszpania wprowadziły w tym zakresie obowiązek.

Bibliografia

  • J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE 2009.
  • I. Pichola, M. Thompson, Raport społeczny – reklama czy pożyteczne narzędzie?, w : dodatek Harvard Business Review „Odpowiedzialny biznes” 2007
  • B. Rok, Raport ze spotkań z interesariuszami. Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, Warszawa 2008.

Autorzy

Anna Losa-Jonczyk

Konsultantka Zarządu ds. CSR, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.