Artykuł ekspercki

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych – nowy raport

26 lipca 2013

Autorzy: Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013.

Socjolodzy sprawdzili potencjał i ograniczenia działających w Polsce agencji zatrudnienia pomagających osobom niepełnosprawnym. Z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Agencje zatrudnienia poprzez dostosowanie swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów są w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby szczególnie narażonych na ryzyko bezrobocia grup społecznych. W kraju działa obecnie kilkadziesiąt agencji prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które poszukują pracy dla osób z ograniczeniami sprawności. Podmioty te nie były do tej pory obiektem szczególnego zainteresowania w programowaniu polityki rynku pracy. Jednocześnie stoją przed nowymi warunkami funkcjonowania z uwagi na ratyfikację przez Polskę konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, programowanie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz projektowane reformy poprzez zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Raport powstał w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” i został zrealizowany przez zespół Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Socjolodzy przeprowadzili analizę współczesnego podejścia do zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej osób niepełnosprawnych, przygotowali studia przypadków działających w Polsce agencji oraz przeprowadzili wywiady z ponad 30 podmiotami wyspecjalizowanymi we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W kolejnych rozdziałach publikacji omówiono m.in. sposoby definiowania zjawiska niepełnosprawności, budowanie potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych, metodologię badań, opinie dotyczące oferty agencji zatrudnienia i ich klientów, kondycję wewnętrzną agencji oraz szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne.

Wyniki badań ukazują silne przekonanie samych agencji o bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów i sytuacji na rynku pracy, dostosowywaniu swoich ofert do rzeczywistych potrzeb klientów przy kompleksowym wsparciu. Niemniej poważną barierą ich dalszego rozwoju okazuje się brak stabilności finansowej, uzależnienie od środków publicznych oraz ograniczona współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia i partnerami biznesowymi.

Publikacja obejmuje szereg rekomendacji. Zostały podzielone na skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych, publicznych służb zatrudnienia oraz do administracji publicznej i władz publicznych.

Publikacja dostępna na stronie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo:
http://aktywizacja.org.pl/biblioteka/badania-i-analizy/749-bad3

Autorzy