Artykuł ekspercki

Komentarz ekspercki do Barometru CSR Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

17 czerwca 2016

Komentarz ekspercki ukazał się pierwotnie w publikacji CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarczej.

Temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest obecny w firmach na polskim rynku już od blisko 20 lat. Niemniej jednak poziom zaawansowania wdrażania idei jest bardzo zróżnicowany, od firm posiadających wieloletnią strategię CSR, do tych „początkujących w tym zakresie”, co doskonale odzwierciedlają badania Barometru CSR CCIFP.

Najważniejszy wniosek płynący z tych badań jest taki, że wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności wymaga zaangażowania wielu stron. Z jednej strony potrzeba bowiem „namaszczenia z góry”: niechęć lub po prostu brak zainteresowania dyrekcji czy członków zarządu wpływa na doraźne przeznaczenie budżetu oraz akcyjność działań. Przekłada się to często na podejmowanie działań filantropijnych, które CSRem nie są, lecz pozytywnie wpływają na wizerunek firmy. Co ciekawe wyniki tego badania są w wielu punktach zbieżne z wynikami badania Menedżerowie CSR, z które wynika, ze główne grzechy polskiego CSR-u to trywializacja i komercjalizacja idei, sprowadzanie jej do sponsoringu i filantropii, a także lekceważenie jej przez kadrę zarządzającą.

Z drugiej zaś strony, patrząc na deklaracje respondentów Barometru, na rozwój CSR wpływałoby www.ccifp.pl pozytywnie także zainteresowanie różnych grup interesariuszy: pracowników, dostawców, klientów. Obecnie nacisk zewnętrzny na firmy jest znikomy, ze względu, zdaniem badanych, na niewystarczającą wiedzę tych grup w zakresie CSR. Zatem zadaniem tak biznesu, jak i instytucji z otoczenia biznesu, jest szeroko zakrojona komunikacja i edukacja przedstawicieli różnych grup w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Pomóc nam w tym mogą różne narzędzia, min. badania potrzeb, dialog z interesariuszami, wolontariat pracowniczy, a także, nadal niedocenione w mojej opinii – raporty społeczne (choć może wdrożona w grudniu 2016 Dyrektywa Unijna o ujawnianiu danych niefinansowych okaże się bodźcem do zmian w tej kwestii). Wspólnie ukształtujmy odpowiedzialnych konsumentów, świadomych pracowników czy kontrahentów.

Autorzy

Agata Gruszecka-Tieśluk

Pracuje w FOB od marca 2013 roku. Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju i lokalności, w tym partycypacji obywatelskiej oraz współpracy środowiska biznesowego z trzecim sektorem. Zainteresowania te rozwija w przygotowywanej obecnie pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem dr hab. Urszuli Jareckiej na temat międzynarodowego ruchu kulturowego Slow, promującego sprzeciw się wobec „tyranii chwili” oraz przyspieszenia tempa życia.

Nauczycielka akademicka (wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i doświadczona koordynatorka projektów społecznych, która wierzy w potęgę łączenia wiedzy z praktyką społeczną. Jako badaczka i ewaluatorka projektów społecznych współpracowała z różnymi środowiskami, w tym z organizacjami pozarządowymi (min. Fundacją Wspólna Droga, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszeniem Mierz Wysoko, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie) i instytucjami badawczymi (min. Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”). Ma również duże doświadczenie w pracy jako trenerka – prowadzi szkolenia między innymi z zarządzania projektami, współpracy grupowej, komunikacji międzykulturowej.

Prywatnie – niepoprawna optymistka, kochająca to, co w życiu najlepsze, czyli dobrych ludzi, smaczne jedzenie, dalekie rejsy i koty. Lubi słuchać.