Artykuł ekspercki

Czy wdrożenie dyrektywy work-life balance musi dzielić pokolenia?

28 kwietnia 2022
To tylko fragment artykułu. Całość znajdziesz w przewodniku „Równi w domu – równi w pracy”(s. 37) przygotowanym przez Fundację Share the Care (kwiecień 2022).

Na początku lutego poznaliśmy rządowe propozycje dotyczące zmian w polskim prawie pracy związanych z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2019 roku.

Za powstaniem regulacji stało m.in. przekonanie, że większa elastyczność urlopów rodzicielskich i zachęcenie mężczyzn do większego udziału w pełnieniu ról opiekuńczych mogą pomóc w osiągnięciu lepszej harmonii obu sfer życia oraz doprowadzić do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet. A w konsekwencji do przezwyciężania luki płacowej i segregacji sektorowej oraz zwiększenia obecności kobiet w przestrzeni publicznej i na najwyższych stanowiskach zarządczych. Dyrektywa work-life balance nie tylko ma przeciwdziałać wykluczeniu największej grupy narażonej na dyskryminację na rynku pracy, ale też przyczynić się do wzrostu PKB w wielu krajach UE, których te problemy dotyczą. Czy propozycja krajowej transpozycji rzeczywiście odpowiada na kluczowe wyzwania, przed którymi stoją pracodawcy, społeczeństwo i ustawodawcy w Polsce?

Cele przyświecające dyrektywie są szczególnie ważne w kontekście Polski. Wskaźnik aktywności zawodowej Polek należy do najniższych w UE. Zarazem nasz kraj jest na czele listy państw, w których nieodpłatna praca kobiet związana z wypełnianiem obowiązków domowych, w tym pełnieniem opieki, znacząco przewyższa zaangażowanie mężczyzn w tym zakresie. Mimo wysokich kwalifikacji – najpowszechniejszym wykształceniem pracujących kobiet w naszym kraju jest wykształcenie wyższe – Polki stosunkowo rzadko (na tle innych krajów w UE) są obecne
w przestrzeni publicznej i na najwyższych stanowiskach w biznesie.

Towarzyszy temu pewien paradoks: wskaźnik kobiet na średnim szczeblu kierowniczym w naszym kraju jest jednym z najwyższych w UE. W środowisku eksperckim panuje raczej zgoda co do oceny przyczyn i skutków tej sytuacji, różnice dotyczą często oceny polityk publicznych. Czy i na ile są one w obecnym kształcie pomocne we wprowadzaniu
potrzebnych zmian? Czy może utrwalają tradycyjny podział ról społecznych, przez co są wręcz przeciwskuteczne w zwalczaniu dyskryminacji kobiet?

Wdrożenie dyrektywy jest z pewnością jednym z elementów tych polityk.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.