Artykuł ekspercki

Biznes we współpracy

10 listopada 2017

Tak brzmi hasło nadchodzących, 7. Targów CSR. Rozumiemy je dwojako. Z jednej strony chcemy pokazywać biznes, który jest otwarty na współpracę. Wspólne przedsięwzięcia, tworzenie partnerstw, otwarcie się na potrzeby, pomysły i propozycje zgłaszane przez otoczenie to esencja społecznej odpowiedzialności.

Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że współpraca to dobry biznes, który pozwala na prawdziwie zrównoważony rozwój – taki, który oprócz poszanowania kwestii środowiskowych oraz społecznych, zapewnia także korzyści ekonomiczne.

7. Targi CSR będą okazją do zaprezentowania oraz zapoznania się z różnymi formami współpracy biznesowej. Wydarzenie daje możliwość pochwalenia się współpracą ze wszystkimi grupami interesariuszy:

  • Pracownicy – wymieniani częstokroć jako najważniejszy zasób firmy, powinni być obdarzeni zaufaniem i na tyle na ile jest to możliwe włączani w model zarządzania partycypacyjnego.
  • Organizacje pozarządowe – współpraca z NGOsami przynieść może biznesowi szereg korzyści, są to m.in.: wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, redukcja kosztów, możliwość pracy nad nowymi produktami i wejścia na nowe rynki, zaangażowanie pracowników, dotarcie do nowych grup konsumentów.
  • Dostawcy – poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości firmy możliwe jest jedynie przy zaangażowaniu do tego procesu dostawców. Wiele przedsiębiorstw robi to w bardzo zaawansowany sposób – od nakładania obowiązku przestrzegania kodeksu postępowania, poprzez pomoc w rozwoju firm-dostawców (szkolenia, przekazywanie know-how) aż po audytowanie i współpracę przy modyfikacji modeli biznesowych.
  • Klienci – chcą w coraz większym stopniu uczestniczyć w projektowaniu oraz dostosowywaniu do ich potrzeb projektów i usług. Otwartość na te potrzeby jest jednym z warunków sukcesu na współczesnym, konkurencyjnym rynku. Co więcej, jeśli firmy z własnej inicjatywy takiej współpracy nie podejmą, to z dużym prawdopodobieństwem klienci sami się do nich zwrócą, np. poprzez naciski w mediach społecznościowych.
  • Partnerzy biznesowi i konkurencja – jeśli biznes na poważnie traktuje swoją społeczną i środowiskową odpowiedzialność nie może zamykać się i w pojedynkę próbować zmieniać świat na bardziej zrównoważony. Kluczowe jest nawiązywanie partnerstw i budowanie koalicji firm – tylko w ten sposób można zmienić system.

Wymienione grupy to tylko przykłady możliwej współpracy pomiędzy firmą, a jej interesariuszami. O tym jak ważne jest tworzenie wspólnych przedsięwzięć dla rozwoju zrównoważonego świadczy fakt, że jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju poświęcony został właśnie współpracy:

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

„Skuteczna realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań. Potrzebujemy takich partnerstw na szczeblu globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.”[1]

Podczas 7. Targów CSR współpraca na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju nabierze realnych kształtów!

[1] http://www.un.org.pl/cel17

Autorzy