Artykuły eksperckie

1 marca 2010

Odpowiedzialne inwestowanie w Polsce – co musi się zmienić po obu stronach inwestycji

CSR musi być integralną częścią długofalowej strategii firmy. Realizacja takiego podejścia pozwala spółce na zwiększenie stabilności przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wyniku utrzymania wysokiego standardu w relacjach z klientami i dostawcami oraz silnych związków ze społecznością.

8 lutego 2010

CSR – przedsiębiorca i jego pracownicy. Wartości konstytucyjne jako inspiracja dla budowania poprawnych relacji z pracownikami w czasie kryzysu

Budowanie poprawnych relacji pracowniczych odgrywać powinno kluczową rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność biznesu postrzegana z punktu widzenia wartości konstytucyjnych może być odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców w budowaniu tych relacji.

25 stycznia 2010

Odpowiedzialny biznes

Już nie tylko organizacje ekologiczne oczekują odpowiedzialnego biznesu. Walka ze zmianami klimatycznymi zatacza coraz szersze kręgi polityczne, a instrumenty finansowe, jak choćby handel emisjami, stały się faktem i nowością na rynku biznesowym.

25 stycznia 2010

Dialog z interesariuszami a wyzwania rozwojowe Polski do 2030 roku

Istnieją trzy warunki, które należy spełnić, aby dialog społeczny w Polsce był skuteczny, czyli pozwalał na wspólne rozwiązywanie problemów, z poszanowaniem dla interesów i potrzeb stron tej debaty.

18 stycznia 2010

Zaangażowanie akcjonariuszy jako efektywna metoda wpływania na sektor korporacyjny

Drastyczne w skutkach zawirowania na rynkach światowych coraz wyraźniej ukazują potrzebę zmian w kierunku większej społecznej odpowiedzialności zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i inwestorów. Jednakże koncepcja społecznej odpowiedzialności nie może być tylko powierzchownym narzędziem do budowania wizerunku, powinna natomiast być przedmiotem nowej umowy społecznej, której zawarcie i implementacja zasad pomogłyby w ogólnym wzroście zaufania społecznego.

7 grudnia 2009

Co należy robić aby etyka biznesu zamieniła się z formy pisanej na formę realizowaną

Andrzej Brzozowski

„Biznes kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom właścicieli. Przestrzega prawa tylko wtedy, gdy koszty przestępstwa przewyższają płynące z niego korzyści” (cytaty z filmu „Korporacja”). „Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niemożliwa poza przypadkami, w których jest ona nieszczera bo służy wyłącznie celom Public Relations” Takie i podobne stwierdzenia spotyka się często w mediach i publicznych wypowiedziach znanych ludzi.

23 listopada 2009

Raport dla pracowników?

Anna Losa-Jonczyk

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w dłuższej perspektywie czasowej.

15 listopada 2009

Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania

Natalia Ćwik

Badanie „Młodzi konsumenci o CSR”, przeprowadzone w październiku 2009 r. przez firmę badawczą Gemius SA we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczy postaw i świadomości młodych polskich konsumentów w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

28 października 2009

Czy odpowiedzialny biznes opłaca się w czasach kryzysu zaufania?

Kryzys finansowy i ekonomiczny ukazał światu potrzebę zmian w biznesie w kierunku większej odpowiedzialności firm. Dotychczasowa, często zbyt krótkoterminowa perspektywa działania firm, przy jednoczesnym braku odpowiednich regulacji zabezpieczających sprawia, że kolejny kryzys to jedynie kwestia czasu.

9 października 2009

Firma zrównoważonego rozwoju

Szybkie zyski to wciąż priorytet dla wielu firm z listy Fortune 500. Są jednak również firmy, które rozumieją, że podstawowym elementem skutecznej strategii biznesowej jest odpowiedzialność społeczna i ekologiczna.

Typ artykułu

Obszar tematyczny