Artykuły eksperckie

6 marca 2009

Secondment – outsourcing personalny

Iwona Kuraszko

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

6 marca 2009

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Agnieszka Remlinger

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

6 marca 2009

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie teoretyczne

Dariusz Wylon

W jaki sposób możemy zdefiniować społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie mechanizmy tworzą jej strukturę? Czy CSR to tylko czynienie dobra i unikanie wyrządzania szkody?

30 stycznia 2009

CSR we Włoszech

Paulina Pajkiert

Przyglądając się idei CSR we Włoszech, dostrzec można dwa uzupełniające się trendy. Z jednej strony zauważyć da się liczne analogie i silne podobieństwa do nurtów typowych dla reszty Europy, z drugiej jednak nie może umknąć uwadze pewna specyfika regionalna i charakterystyczne cechy wyróżniające.

30 stycznia 2009

Relacja pomiędzy CSR i ekonomią społeczną

Iwona Kuraszko

Zarówno w dyskusjach wokół społecznej odpowiedzialności jak i ekonomii społecznej podkreśla się potrzebę innego spojrzenia na rolę gospodarki, czy szerzej – przedsiębiorczości, w rozwoju społecznym. Od razu trzeba powiedzieć, że nie jest to spojrzenie nowe.

30 stycznia 2009

CSR trend, który zmienia systemy zarządzania

Iwona Kuraszko

Jeszcze kilkanaście lat temu na świecie społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się głównie z działalnością charytatywną. Obecnie CSR stał się elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą.

30 stycznia 2009

Wolontariat pracowniczy – co daje firmie?

Iwona Kuraszko

Eksperci podkreślają, że działania z zakresu CSR powinny w pierwszej kolejności obejmować pracowników. Szczególnie, gdy działamy w gospodarce wiedzy, która, w dużej mierze, oparta jest na potencjale intelektualnym ludzi.

30 stycznia 2009

„What Gets Measured Gets Done” – jak mierzyć działania CSR?

Iwona Kuraszko

W biznesie mówi się, że „to, co zostało zmierzone, zostało zrobione”. Stwierdzenie to jest mottem nowej inicjatywy, zapoczątkowanej przez World Business Council for Sustainable Development.

30 stycznia 2009

Problem w rolnictwie

Iwona Kuraszko

…jak pogodzić potrzebę ‘wykarmienia’ coraz większej ilości ludzi na ziemi z potrzebą ochrony naturalnych zasobów, które się wyczerpują?

21 stycznia 2009

Zrównoważony rozwój

Iwona Kuraszko

Zmiany klimatu są jednym z najpilniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi dziś staje cały świat. W wyzwanie to włączone są społeczeństwa, rządy biznes jednocześnie. Społeczne i ekologiczne problemy mają kompleksowy charakter, każda firma musi analizować swój wkład w otoczenie w sposób indywidualny, ponieważ rozwój zrównoważony jest wieloaspektowy.

Typ artykułu

Obszar tematyczny