Artykuły eksperckie

19 listopada 2010

Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce

Herbert Wilhelm Wirth, Joanna Kulczycka

Wiele firm górniczych w Polsce podejmuje szereg działań z zakresu CSR, co potwierdzają wyniki statystyczne dla całej branży. Dotyczą one w szczególności działań z zakresu ochrony środowiska, promowania lokalnego zatrudnienia, inwestycji w nowe przedsięwzięcia, wydatków na B+R, poziomu wynagrodzenia itp.

24 sierpnia 2010

Etyczny wymiar dialogu z interesariuszami

Albert Löhr

Interesujący jest fakt, że tzw. teoria interesariuszy od początku mogła być dwojako interpretowana – jako strategiczno-techniczne bądź jako etyczno-polityczne podejście do zarządzania. W pierwszym rozumieniu próbowano uwzględnić intencje interesariuszy (np. klientów) w ramach decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie o tyle, o ile były one użyteczne w kontekście strategicznego pozycjonowania przedsiębiorstwa. W drugim podejściu chodziło o etyczne uwzględnienie różnych osób, na które przedsiębiorstwo oddziaływuje w wyniku swoich działań, bez względu na to, czy wiązało się to dla przedsiębiorstwa z jakąś korzyścią czy nie.

7 grudnia 2009

Co należy robić aby etyka biznesu zamieniła się z formy pisanej na formę realizowaną

Andrzej Brzozowski

„Biznes kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom właścicieli. Przestrzega prawa tylko wtedy, gdy koszty przestępstwa przewyższają płynące z niego korzyści” (cytaty z filmu „Korporacja”). „Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niemożliwa poza przypadkami, w których jest ona nieszczera bo służy wyłącznie celom Public Relations” Takie i podobne stwierdzenia spotyka się często w mediach i publicznych wypowiedziach znanych ludzi.

23 listopada 2009

Raport dla pracowników?

Anna Losa-Jonczyk

Raport społeczny staje się obecnie standardowym elementem strategii komunikacyjnej firm odpowiedzialnych społecznie. Firm, które rozumieją, że przejrzysta informacja o szeroko pojętej działalności w poszczególnych segmentach umożliwia stałą relację z jej interesariuszami, a co za tym idzie wzrost sukcesu finansowego w dłuższej perspektywie czasowej.

28 października 2009

Czy odpowiedzialny biznes opłaca się w czasach kryzysu zaufania?

Autor: Paweł Rokicki, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Kryzys finansowy i ekonomiczny ukazał światu potrzebę zmian w biznesie w kierunku większej odpowiedzialności firm. Dotychczasowa, często zbyt krótkoterminowa perspektywa działania firm, przy jednoczesnym braku odpowiednich regulacji zabezpieczających sprawia, że kolejny kryzys to jedynie kwestia czasu.

Typ artykułu

Obszar tematyczny