Artykuły eksperckie

13 sierpnia 2012

Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści

Kazimierz Żurek

Inicjatorem wolontariatu pracowniczego jest zwykle firma – działania zaczynają się od świadomego kroku pracodawcy. Zdarza się jednak, że to pracownik sam zgłasza się do organizacji dobroczynnej, po czym prosi pracodawcę o wsparcie (finansowe albo organizacyjne). Firmy idą też niekiedy krok dalej: tworzą programy wolontariatu pracowniczego, które następnie promują w sektorze organizacji pozarządowych. W efekcie nawiązują stałą współpracę z jedną lub kilkoma organizacjami i zapraszają pracowników, by również oni zainwestowali w te działania czas oraz umiejętności.

8 listopada 2011

Wpływ CSR na konkurencyjność małych i średnich firm. Mali, ale odpowiedzialni – przykłady dobrych praktyk w sektorze MŚP regionu śląskiego

Joanna Nowak

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes, formy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw na rzecz otoczenia – dzisiaj prawie każde duże przedsiębiorstwo i korporacja prowadzi działania społecznie odpowiedzialne. W małych i średnich firmach są one prowadzone z mniejszym rozmachem i na mniejszą skalę, czasami wręcz zaniedbywane ze względu na koszty jakie generują lub ze względu na stanowisko szefów tych firm – najczęściej właścicieli – którzy uważają je za zbyteczne i nie przynoszące efektów. Ale czy tak jest na pewno?

26 września 2011

Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka

Dominik Stanny

Słowo stakeholder, w języku polskim tłumaczone najczęściej jako interesariusz, na tyle zadomowiło się w dyskusjach nad CSR, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak krótka jest jego historia. Do wprowadzenia tego terminu do języka teorii zarządzania przyczynił się R.E. Freeman, twórca teorii interesariuszy.

12 października 2010

Relacja z konferencji „CSR 2.0”

We czwartek 30 września odbyła się konferencja „CSR 2.0” zorganizowana przez Instytut Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

4 października 2010

Praca niewolnicza jako przejaw aspołecznych tendencji w kształtowaniu form powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a wykonawcami zadań

Dominika Bąk-Grabowska

Wskazuje się, że zapotrzebowanie na pracowników-niewolników zgłaszają niejednokrotnie przedsiębiorstwa zachodnie, mające swoje zakłady produkcyjne zlokalizowane w krajach afrykańskich bądź azjatyckich, lub funkcjonujące na zasadzie offshoringu. (…) Należy zwrócić uwagę na problem pracy niewolniczej w kontekście całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorstwa. Może się bowiem okazać, że wiele zachodnich przedsiębiorstw wykorzystuje pracę niewolniczą w sposób pośredni, oczekując taniego produktu od swoich dalekowschodnich kooperantów.

26 sierpnia 2010

Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki

Iwona Kuraszko

W czasach, gdy coraz bardziej zwraca się uwagę na rozwój kapitału społecznego, zasady odpowiedzialności w stosunku do pracowników są kluczowym czynnikiem. Dobre warunki pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pracownikami bezpośrednio wpływają na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników.

25 sierpnia 2010

Nie tylko zielone! Wszystkie kolory zamówień publicznych czyli konsumenci instytucjonalni i zrównoważony rozwój

Anna Rok

Społeczny i ekologiczny wymiar decyzji konsumenckich, jeszcze niedawno niemal w Polsce niedostrzegany, powoli zaczyna być elementem publicznej debaty. Coraz więcej instytucji angażuje się w kampanie promujące postawy ekologiczne, ale do publicznej świadomości zaczynają przebijać się także kwestie społeczne, związane np. z łamaniem praw pracowniczych czy wyzyskiem producentów z krajów globalnego Południa.

24 sierpnia 2010

Etyczny wymiar dialogu z interesariuszami

Albert Löhr

Interesujący jest fakt, że tzw. teoria interesariuszy od początku mogła być dwojako interpretowana – jako strategiczno-techniczne bądź jako etyczno-polityczne podejście do zarządzania. W pierwszym rozumieniu próbowano uwzględnić intencje interesariuszy (np. klientów) w ramach decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie o tyle, o ile były one użyteczne w kontekście strategicznego pozycjonowania przedsiębiorstwa. W drugim podejściu chodziło o etyczne uwzględnienie różnych osób, na które przedsiębiorstwo oddziaływuje w wyniku swoich działań, bez względu na to, czy wiązało się to dla przedsiębiorstwa z jakąś korzyścią czy nie.

11 sierpnia 2010

Społeczności wirtualne i ich wpływ na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu

Maria Roszkowska-Śliż

Działania firm niezgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu bardzo szybko spotykają się z krytyką Internautów oraz równie szybko z konkretnymi działaniami wymierzonymi przeciwko nieodpowiedzialnym praktykom. Z drugiej strony społeczności wirtualne posiadają ogromy potencjał tworzenia i wypracowywania kreatywnych rozwiązań, także w kontekście CSR, mogą tym samym stanowić niezwykle cenne źródło inspiracji dla wszystkich instytucji zaangażowanych w rozwój odpowiedzialnego biznesu.

28 października 2009

Czy odpowiedzialny biznes opłaca się w czasach kryzysu zaufania?

Kryzys finansowy i ekonomiczny ukazał światu potrzebę zmian w biznesie w kierunku większej odpowiedzialności firm. Dotychczasowa, często zbyt krótkoterminowa perspektywa działania firm, przy jednoczesnym braku odpowiednich regulacji zabezpieczających sprawia, że kolejny kryzys to jedynie kwestia czasu.

Typ artykułu

Obszar tematyczny