Znaczenie raportowania społecznego dla polskich firm

10 grudnia 2014

Dotyczy firmy: KPMG,

Polskie firmy, przynajmniej, traktują publikację danych pozafinsowych jako element prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Prawie trzy czwarte respondentów biorących udział w badaniu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” było zdania, że firmy powinny raportować dane w tym zakresie.

Jednak jak pokazuje raport przygotowany wspólnie przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu deklaracje te nie przekładają się na liczbę wydawanych publikacji. 48% firm, które deklarują, że prowadzą działania mieszczące się w definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, wydaje raport społeczny, co przekłada się na nieco ponad 22% wszystkich ankietowanych przedsiębiorstw. Co więcej, jedynie 4% z pośród firm realizujących działania CSR deklarowało, że ma plany rozpoczęcia procesu raportowania.

Przedsiębiorstwa nie chcą raportować z różnych przyczyn. Najpowszechniejszą, bo wskazaną przez 58% firm, jest brak potrzeby wydawania takich publikacji. 21% wszystkich firm, które deklarowały się jako prowadzące działania CSR a niewydające raportów, uznało, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy by publikację taką przygotować. 4% spośród respondentów odpowiadających na to pytanie wskazało brak odpowiedniej kadry. Taka sama grupa firm wskazała, że raport przygotowuje centrala i nie ma zgody na publikację dokumentu na poziomie Polski.

Trudno wskazać, dlaczego firmy nie widzą potrzeby przygotowania raportu społecznego. Jak pokazuje badanie „Wszyscy o tym mówią, czy ktokolwiek słucha. Reakcja cen akcji na działania firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.” publikacja raportu społecznego przekłada się na wzrost obrotów akcjami danej firmy, a także zainteresowanie inwestorów działaniami firmy. Dokument ten to także szansa na pokazanie opinii publicznej zaangażowania firmy. Pozwala również na sprawdzenie procedur zarządzania i ładu korporacyjnego oraz przyjrzenie się całości działań firmy związanych z CSR. Rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw raportowaniem społecznym pokazuje organizowany od 8 lat konkurs „Raporty Społeczne”.

– Chęć ujawnienia danych pozafinansowych przez firmę dowodzi dojrzałości jej zaangażowania w kwestie społecznie i środowiskowe. Wydanie raportu pokazuje, że firma przyjmuje na siebie ryzyko, jakie niesie transparentność i otwartość na krytykę. Decyzja ta jest bardzo ważna, co potwierdza nasze badanie – 91% spośród firm, które przygotowały raport, włączyły w pracę nad nim członków zarządu. Co prawda najczęściej wiązało się to z akceptacją gotowego dokumentu przez zarząd, ale w wielu przypadkach jego członkowie nadzorowali pracę nad dokumentem oraz brali udział w sesjach dialogu z interesariuszami. – mówi Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Polska jest dynamicznie rozwijającym się krajem, w którym w miarę rozwoju gospodarczego i społecznego, dojrzewa też społeczeństwo, jak i pracodawcy. Wzrasta u nas rola ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania praw człowieka, uczciwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wszystkich innych obszarów objętych społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR). Wydaje się, że dochodzimy już do etapu rozwoju, że przedsiębiorstwa powinny raportować jakie działania podejmują w ramach swoich programów CSR. Publikowanie takich raportów pozwoli z jednej strony na promocję tych przedsiębiorstw, które w swoich działaniach mają wbudowane etykę odpowiedzialności społecznej, co pozwoli im osiągać rynkowe korzyści z tego powodu. Z drugiej strony, umożliwi też wyłapywanie przez opinię publiczną takich sytuacji, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu będzie wyłącznie hasłem promocyjnym, a przedsiębiorstwo de facto nie będzie działać zgodnie z filozofią CSR. – mówi Jerzy Kalinowski, partner w KPMG w Polsce.

Źródło: informacja własna