Zintegrowany Raport COCA-COLA HBC AG za 2014 rok potwierdza zaangażowanie firmy w tworzenie wspólnej wartości

25 marca 2015

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Firma Coca-Cola HBC AG, będąca właścicielem działającej w Polsce firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. (dalej: Coca-Cola HBC albo Firma) i drugim pod względem wielkości sprzedaży rozlewcą napojów The Coca-Cola Company na świecie, opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2014 pod hasłem „Dobrze jest się dzielić – budowanie zaufania, dzielnie się radością”.

Jest to trzeci zintegrowany raport Firmy, przy czym po raz pierwszy w jednym dokumencie przedstawiono wszystkie aspekty działalności biznesowej, ładu korporacyjnego i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – uwzględniając relacje i działania podejmowane z partnerami.

– Wiemy, że nasz sukces jest ściśle związany z siłą witalną i dobrobytem naszych konsumentów i społeczności, w których działamy. Od ponad 10 lat stale udoskonalamy nasze podejście do zarządzania biznesem w sposób odpowiedzialny i zrównoważony tak, by mieć pewność, że zdobywamy zaufanie tworząc wartość dla wszystkich interesariuszy. Ta wartość jest w coraz większym stopniu kształtowana przez czynniki wykraczające poza wyniki finansowe, jak odpowiedzialność ekologiczna i społeczna, reputacja w społecznościach, które obsługujemy, zaangażowanie interesariuszy oraz inwestycje w rozwój naszych pracowników – przy czym wiemy, że wszystkie one przyczyniają się do stabilności naszego biznesu – powiedział Dimitris Lois Dyrektor generalny Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC dąży do tworzenia wartości poprzez wyniki osiągane przy najwyższym poziomie jakości, wydajności i troski. W 2014 r. osiągnęliśmy m.in. następujące wyniki:

 • 2 mld sprzedanych skrzynek napojów
 • 589 mln obsłużonych konsumentów
 • 2,1 mln klientów w 28 krajach
 • 36 362 pracowników zatrudnionych bezpośrednio i ponad 600 tys. osób zatrudnionych w całym łańcuchu wartości
 • 8,7 mln euro zainwestowanych w programy dla społeczności
 • 31 296 godzin pracy wolontariuszy wspierających inicjatywy społeczne i ekologiczne
 • „ślad wodny” zmniejszony do 18,4 mld litrów
 • „ślad węglowy” zmniejszony do 718 766 ton
 • Odzysk opakowań na poziomie 73%
 • Odpady produkcyjne poddawane recyklingowi na poziomie 91%

W 2014 r. inicjatywy Firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju skupiały się na trzech kluczowych obszarach: promocja zdrowia i dobrego samopoczucia, minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przynoszenie korzyści społecznościom lokalnym. Najważniejsze efekty tych działań to m.in.:

Zdrowie i dobre samopoczucie

 • 1,6 mln aktywnych uczestników programów sportowych i aktywności fizycznej
 • Napoje z obniżoną lub zerową zawartością kalorii dostępne na wszystkich rynkach od 2015 r.
 • Dobrowolnie umieszczana z przodu opakowania informacja o wartości kalorycznej produktu

Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko

 • Zmniejszenie całkowitej emisji dwutlenku węgla o 7,8 % w porównaniu do 2013 r.
 • Łączne inwestycje w kwocie 5,8 mln euro w projekty oszczędzania zasobów wodnych w ponad 20 krajach, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 1,1 mln metrów sześciennych wody
 • 8 zakładów produkcyjnych otrzymało Złote Certyfikaty Europejskiej Normy Zarządzania Zasobami Wodnymi (European Water Stewardship)
 • Łączne inwestycje w kwocie 4,3 mln euro w programy oszczędzania energii, co przyniosło zmniejszenie zużycia energii o 300 mln megadżuli

Przynoszenie korzyści społecznościom lokalnym

 • Łączne inwestycje w kwocie 8,7 mln euro (2,5% zysku przed opodatkowaniem) w programy partnerskie realizowane ze społecznościami lokalnymi oraz inicjatywy na rzecz rozwiązania problemów ekologicznych i społecznych
 • Łączne inwestycje w kwocie 2,4 mln euro we wsparcie edukacji młodych ludzi w celu zwiększenia szans zatrudnienia oraz w umacnianie motywacji kobiet do zakładania własnych przedsiębiorstw
 • Wspieranie społeczności znajdujących się w potrzebie wskutek klęsk żywiołowych poprzez ofiarowanie 30 tys. godzin pracy wolontariuszy oraz dotacji pieniężnych i rzeczowych

W 2014 r. Coca-Cola HBC stała się światowym liderem branży firm napojowych w indeksach zrównoważonego rozwoju Dow Jones World and Europe Sustainability, figuruje także w indeksie FTSE4Good od jego utworzenia w 2001 r. Firma otrzymała ponadto ocenę ratingową A od organizacji Carbon Disclosure Project (CDP) oraz została umieszczona w Global Climate Performance Leadership Index.

Raport „Dobrze jest się dzielić – budowanie zaufania, dzielenie się radością” jest zgodny z wytycznymi International Integrated Reporting Council (IIRC) oraz Global Reporting Initiative GRI 3.1. Jest wypełnieniem zobowiązania Coca-Cola HBC do informowania o postępach w realizacji inicjatyw ONZ: 10 zasad United Nations Global Compact (UNGC), CEO Water Mandate oraz Caring for Climate Business Forum.

Dane o działaniach społecznych i ekologicznych opublikowane w niniejszym raporcie, w tym dotyczące wymogów RGI oraz postępach w realizacji zasad UNGC, zostały poddane niezależnej weryfikacji przez Denkstatt GmbH. Dane dotyczące inwestycji w społeczności lokalne są weryfikowane przez London Benchmarking Group.

Zintegrowany Raport Roczny Coca-Cola HBC 2014 „Dobrze jest się dzielić – budowanie zaufania, dzielenie się radością” można pobrać ze strony:

http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

Źródło: informacja prasowa