Zielony krok Amica w stronę ograniczenia emisji CO2

31 stycznia 2024

Dotyczy firmy: Amica,

Amica wprowadza kogenerację do swojego procesu produkcyjnego w celu zredukowania wpływu na środowisko i zwiększenia efektywności energetycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 5 076,59 Mg rocznie, co stanowi znaczący krok w kierunku ograniczania śladu węglowego.

Wprowadzenie kogeneracji ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędności dla przedsiębiorstwa, a także w przyszłości na ceny dla konsumentów. Amica planuje także skorzystać z premii gwarantowanych za wyprodukowaną energię elektryczną z kogeneracji, co jest kolejnym krokiem w dążeniu do bardziej ekologicznej produkcji.

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni, stanowi pierwszy krok Amica w kierunku fizycznego ograniczenia emisji CO2. Firma planuje rozszerzyć swoje działania, podejmując się realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy prawie 2 MW.

Amica od lat realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Budowa nowej kotłowni gazowej, odzyskiwanie ciepła ze sprężarek, wymiana oświetlenia na LED, a także rozwój systemów monitorowania to tylko niektóre z działań podejmowanych corocznie.

– Dążymy do osiągnięcia wzrostu produkcji bez wzrostu zapotrzebowania na energię. Kogeneracja to dla nas kluczowy element strategii zwiększenia efektywności energetycznej i konkurencyjności na rynku. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji ma przyczynić się do oszczędności związanych z zakupem energii elektrycznej, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obszaru logistyki. Dzięki tej innowacji Amica może również zrezygnować z usługi utrzymania zimnej rezerwy – mówi Robert Stobinski, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych w Amica.

Wprowadzenie kogeneracji to kolejny krok w strategicznym planie Amica, ukierunkowanym na rozwój przyjazny dla środowiska i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu w postaci dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki na realizację projektu „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A.” – konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło: inf. pras.