Z badania przeprowadzonego przez Banco Santander oraz IAUP wynika, że ponad 700 rektorów ma obawy związane ze skutkami pandemii

9 grudnia 2020

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Badanie, w którym uczestniczyli rektorzy z 90 krajów, wskazuje na silny wpływ pandemii na sytuację finansową uczelni wyższych oraz przewiduje spadek liczby zgłoszeń kandydatów na studia. Aż 70% ankietowanych instytucji zamierza wdrożyć program kształcenia bazujący na modelu hybrydowym i podkreśla potrzebę zainwestowania dodatkowych środków.

Banco Santander oraz Międzynarodowe Stowarzyszenia Prezydentów Uniwersytetów (IAUP) zaprezentowały wyniki badania przeprowadzonego w 90 krajach wśród 700 rektorów uniwersytetów. Badanie “Leadership response to COVID-19” dotyczyło wpływu pandemii na instytucje naukowe. Wyniki pokazują, że pandemia będzie miała silny wpływ ekonomiczny na rekrutację oraz potrzeby infrastrukturalne uczelni.

Rektorzy i dyrektorzy uczelni publicznych i prywatnych zwrócili uwagę na presję, jaką pandemia wywołała w zakresie ich modelu finansowego i zainteresowania wśród przyszłych studentów. Zauważyli też, że ich model kształcenia może ulec zmianie, aby sprostać wyzwaniom, które przyniósł ze sobą COVID-19. 70% tych instytucji zamierza wdrożyć program bazujący na modelu hybrydowym (zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym i online).

Ponad 73% badanych instytucji spodziewa się spadku dochodów, 59% przewiduje spadek liczby zgłoszeń kandydatów na studia, a 49% oczekuje problemów w kontekście pozyskiwania funduszy. Wzorzec ten powtarza się we wszystkich regionach, w których przeprowadzono badanie.

45% rektorów uczelni spodziewa się natomiast większego zapotrzebowania na pomoc finansową dla studentów oraz na inwestycje w infrastrukturę technologiczną, nie wspominając o opracowywaniu programów dalszego kształcenia oraz wspieraniu rozwoju kariery studentów i przedsiębiorczości.

W Ameryce i Europie priorytetem jest kwestia zapotrzebowania na wsparcie finansowe dla studentów, natomiast w Azji i Oceanii priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę. W Afryce i na Bliskim Wschodzie główny nacisk kładziony jest na programy zwiększające szanse na zatrudnienie.

– Po przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z pandemią, obserwujemy długotrwały wpływ, jaki będzie miała ona na instytucje edukacyjne na całym świecie – zauważył Fernando León García, przewodniczący IAUP oraz rektor prywatnej uczelni Sistema CETYS. – Oprócz presji związanej z pozyskiwaniem funduszy i rekrutacją studentów, efektem pandemii jest zmiana sposobu współpracy. uczelni wyższych z sektorem przemysłowym, sugerując znaczące zmiany w międzynarodowych trendach edukacyjnych.

 

– Wspieramy rozwój tego badania, które pozwala na bezprecedensową diagnozę na poziomie globalnym oraz angażujemy się w rozwój szkolnictwa wyższego, bardziej niż jakakolwiek inna organizacja. Mamy nadzieję, że informacje te pozwolą uniwersytetom przygotować się na gwałtowne zmiany, jakie przyniosła z sobą pandemia oraz na nowy model kształcenia – dodał Arturo Cherbowski, dyrektor Santander Universidades Mexico. – Santander pomaga uniwersytetom zmierzyć się z tym wyzwaniem, ponieważ jesteśmy przekonani, że inwestowanie w szkolnictwo wyższe będzie miało duże znaczenie w rzeczywistości post-pandemicznej.

Badanie zostało podzielone na trzy części: „Działania obejmujące pierwszą połowę 2020 r.”; „Przygotowania do roku akademickiego 2020/21 bezpośrednio po rozpoczęciu semestru zimowego” oraz „Perspektywy na kolejne trzy lata”.

Główne wnioski płynące z badania:

37% instytucji wskazało, że były przygotowane na walkę z COVID-19. Azja i Oceania oceniły swoje przygotowanie najwyżej tj. na poziomie 49%, a najniższej Ameryka Północna – 29%.
COVID-19 ma duży wpływ na kontakty partnerskie między uniwersytetami i przedsiębiorstwami, a 56% instytucji edukacyjnych spodziewa się pogorszenia relacji.
Rektorzy koncentrują się na szeroko zakrojonym programie internacjonalizacji, rozbudowując programy „mobilności wirtualnej” i podkreślając znaczenie sojuszy między uniwersytetami.
Główne obawy dotyczą osiągnięć akademickich (68%); stabilności finansowej instytucji (57%); utrzymania zaangażowania studentów (51%); włączenia (49%); i spadku liczby zgłoszeń kandydatów na studia (44%).
Większość instytucji wskazała, że koncentrują się bardziej na rozwiązywaniu tymczasowych problemów (47%) niż na restrukturyzacji (49%) lub zmianie modelu działania (36%). Dotyczy to wszystkich regionów, w których przeprowadzono badanie.
Rektorzy uważają, że kolejne programy realizowane będą w sposób mieszany tj. online, w formie hybrydowej i stacjonarnie (71%); nauczanie hybrydowe (70%), nauczanie online (67%) lub za pośrednictwem edukacja metod alternatywnymi (66%).

Banco Santander wspiera szkolnictwo wyższe

Banco Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Podejście to wyróżnia bank na tle innych instytucji finansowych na świecie. Od 2002 roku Banco Santander zainwestował ponad 1,8 mld EUR w inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego. w ramach programu Santander Universidades, Od 2005 roku bank przyznał ponad 430 000 stypendiów i grantów. Ponadto działalność ta realizowana jest w ramach 1000 umów zawartych z uczelniami wyższymi oraz instytucjami w 22 krajach.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prezydentów Uniwersytetów (IAUP)

IAUP to stowarzyszenie prezydentów uczelni wyższych z całego świata. Jest organizacją pozarządową (NGO) z najszerszymi uprawnieniami (ECOSOC) do przeprowadzania konsultacji w ONZ i formalnych konsultacji z UNESCO. Członkostwo w IAUP jest ograniczone do osób pełniących funkcję Przewodniczących, Rektorów lub Prorektorów na uniwersytetach lub uczelniach posiadających odpowiednią akredytację regionalną. Stowarzyszenie IAUP zostało założone w 1965 roku i od tego czasu dąży do zwiększenia poziomu doskonałości w zakresie wymiany doświadczeń, współpracy i tworzenia sieci kontaktów między liderami uniwersytetów. Jego celem jest też powołanie właściwego forum dla liderów uniwersytetów z całego świata, przyczynienie się do rozwijania wizji szkolnictwa wyższego na poziomie światowym oraz wzmacnianie międzynarodowej misji instytucji na całym świecie. IAUP podejmuje wszelkie wysiłki, aby głos liderów edukacji był słyszalny, aby wspierać zrównoważony rozwój w kontekście globalnej konkurencji, oraz aby promować pokój i międzynarodową współpracę poprzez edukację.

źródło: mat. pras.