Wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk CSR

2 stycznia 2020

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, Amica, ERGO Hestia, IKEA, LPP, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, Polpharma, Totalizator Sportowy,

Piąty i zarazem ostatni tekst z cyklu artykułów prezentujących SDGs w kontekście dobrych praktyk, dotyczy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Uwzględnienie jego różnych wymiarów, w tym m.in. infrastrukturalnego, informatycznego, energetycznego czy społecznego, zostało określone w założeniach Agendy 2030.

Jeszcze do 13 stycznia (włącznie; przedłużony termin zgłoszeń) firmy mogą zgłaszać swoje działania do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To 18. edycja, w której zaprezentowane zostaną inicjatywy CSR za 2019 rok. Rejestracji praktyk można dokonać przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Prosperity

Pojęcie dobrobytu obejmuje kompleksowo wiele istotnych obszarów m.in. kwestie gospodarcze, jakość życia, innowacje, politykę społeczną wybrzmiewa szczególnie w pięciu Celach Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 7: Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
Cel 8: Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi,
Cel 9: Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia
oraz wspieranie innowacyjności,
Cel 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami,
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Poniżej znajdują się przykładowe działania firm, które zostały opublikowane w poprzednich edycjach Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Przyporządkowano im odpowiednio przynajmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju: 7, 8, 9, 10 oraz 11.

 1. IKEA. Dla ciebie, dla domu, dla planety, (IKEA Retail), Cel 7 – Czysta i dostępna energia,
 2. Kurs obsługi klientów w języku migowym dla pracowników PGE Polskiej Grupy Energetycznej,(PGE Polska Grupa Energetyczna), – Cel 7 – Czysta i dostępna energia
 3. Budowanie kultury feedbacku, (Orange Polska), Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna
  praca,
 4. Projekt „Tacy Sami”, (ABC Czepczyński), Cel 10 – Mniej nierówności,
 5. Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych, (PKN Orlen), Cel 9 – Innowacyjność, przemysł,infrastruktura,
 6. Polpharma Digital Community – narzędzie dialogu wewnętrznego, (Polpharma), Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 7. Program stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, Totalizator Sportowy, Cel 10 – Mniej nierówności,
 8. Stworzenie Fundacji LPP, (LPP), Cel 10 – Mniej nierówności,
 9. OSP Amica,(Amica), Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności,
 10. Rower zamiast auta, (ERGO Hestia), Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności,

O Celach
25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej istotnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Popularny podział celów dotyczy 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

O Raporcie
Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Zgłaszanie dobrych praktyk trwa do 13 stycznia (włącznie; przedłużony termin zgłoszeń) i odbywa się poprzez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Zakwalifikowane praktyki (w poprzedniej edycji ponad 1500) tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również chcą wprowadzać rozwiązania CSR. Lista firm zgłaszających działania to z kolei przekrojowe zestawienie różnego typu przedsiębiorstw, które dzięki raportowi mogą szerzej docierać z informacją o wdrażanych inicjatywach. (DODAĆ O INFOGRAFICE)

Źródło: inf. własna