Wzrost efektywności energetycznej budynków w Polsce – inicjatywa WBCSD w Polsce

25 czerwca 2014

EEB Laboratory to nazwa warsztatów organizowanych przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. World Business Council for Sustainable Development, WBCSD wraz z organizacjami członkowskimi, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i partnerami inicjatywy na rzecz poprawy Efektywności Energetycznej Budynków (EEB). W czasie trzydniowego spotkania, które odbywało się miedzy 10 a 12 czerwca w Warszawie przeprowadzono dogłębną analizę barier i czynników pozytywnie wpływających na pojawienie się na polskim rynku budowlanym i deweloperskim bardziej efektywnych energetycznie budynków oraz rewitalizację już istniejących zgodnie z zasadą zeroemisyjności.

W czasie warsztatów grupa ekspertów złożonych z przedstawicieli przedsiębiorstw członkowskich WBCSD i partnerów organizacji dyskutowała z kluczowymi interesariuszami związanymi z rynkiem budowlanym i deweloperskim w Polsce. Znaleźli się wśród nich inwestorzy, projektanci, deweloperzy, inżynierowie, zarządcy budynków i najemcy mieszkań. Ich głównym celem było wskazanie czynników, które mogą zachęcić podmioty należące do każdej z tych grup do inwestowania w EEB na każdym z etapów ich łańcucha wartości.

Uczestnicy spotkania zgodzili się ze sobą, że powstanie rynku efektywnych energetycznie budynków w Polsce wynikało, szczególnie w segmencie komercyjnym z zapotrzebowania wykazywanego przez zagranicznych inwestorów i najemców. Z drugiej strony jednak, w czasie spotkania, pojawiały się prośby o dowody, potwierdzające sens biznesowy bardziej zrównoważonego budownictwa, zarówno w segmencie prywatnym jak i publicznym.

W przypadku Polski pojawia się także uzasadnienie związane z emisją CO2, szczególnie ważne w perspektywie planowanego zmniejszenia ilości kwot na emisję dostępnych na rynku. Jak wynika z danych Building Renovation Scenarios przygotowanych przez Building Performance Institute Europe (BPIE), Institute of Environmental Economics (IEE), and the National Energy Conservation Agency (NAPE) obejmujących okres do 2030 roku nasz kraj każdego roku mógłby zaoszczędzić 65 milionów ton CO2. Jest to równowartość emisji generowanej przez tuzin średniej wielkości elektrowni węglowych.

Uczestnicy warszawskiego EEB Laboratory zgodzili się, że niezbędne jest stworzenie platformy dialogu prywatno-publicznego, która będzie promować wspólną wizję i odpowiadać za wdrażanie strategii na rzecz większej efektywności energetycznej budynków. Odpowiedzią na tę potrzebę była deklaracja WBCSD i partnerów organizacji na temat woli wsparcia współtworzenia koalicji biznesowej mogącej być podstawą dla dialogu pomiędzy sektorem publicznym i kluczowymi interesariuszami. Współdziałanie na tym polu pozwoli stworzyć niezbędną dla powodzenia tych działań przejrzystość rynku budowlanego. Przełoży się ona na poprawę zaufania między kluczowymi interesariuszami, poprawę świadomości i wreszcie rozwinięcie solidnego systemu oceny charakterystyki energetycznej.

Do innych działań, które zostały zaproponowane we wnioskach z EEB Laboratory, należy także rozwój materiałów edukacyjnych mogących służyć do oceny efektywności energetycznej budynków przez szerokie grono interesariuszy. Mogą one także posłużyć do ewaluacji i benchmarkingu postępu działań na polach gdzie występuje powiązanie z innymi zagadnieniami, takimi jak ochrona zdrowia czy podniesienia produktywności.

Bardziej szczegółowe podsumowanie i plan dalszych działań zawierający między innymi przypisane zadania dla poszczególnych grup, mające zwiększyć ich motywacje do działania zostaną opublikowane wkrótce.

Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie było trzecim wydarzeniem o podobnym kształcie. Poprzednie odbyły się w San Francisco i Szanghaju, natomiast dalsze plany WBCSD obejmują kolejne spotkania odbywające się zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających. Pozwoli to upowszechniać dobrych praktyk i najlepsze rozwiązania w zakresie efektywności budynków.

„Celem Laboratorium Efektywności Energetycznej w budownictwie jest stworzenie planu działania, który zaowocować ma zmianą nastawienia rynku to tego zagadnienia – powiedział Roland Hunziker dyrektor ds. Zrównoważonego Budownictwa/Efektywności energetycznej w budownictwie w WBCSD. ­Podobne działania rozpoczniemy w 8-10 gospodarkach na całym świecie, tak by stworzyć najlepsze praktyki w tym zakresie, które będą później możliwe do upowszechnienia poprzez nasze sieci partnerów w skali całego globu.

Manifest EEB daje każdemu właścicielowi budynków, deweloperowi, inwestorowi czy najemcy możliwość publicznego ogłoszenia swojego zaangażowania w poprawę efektywności energetycznej budynków. Powszechnie dostępny jest także praktyczny zestaw narzędzi EEB. Jego celem jest wsparcie właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości w identyfikacji i wdrożeniu możliwych z punktu widzenia finansowego działań związanych z poprawą efektywności budynków.

Źródło: informacja prasowa