Wrześniowe wiadomości z CSR Europe

29 września 2010

We wrześniowych wiadomościach przeczytają Państwo m.in. o wynikach odpowiedzialnych indeksów giełdowych, inicjatywach ONZ na rzecz globalnego rozwoju, a także o zrównoważonym rozwoju w mediach. Życzymy przyjemnej lektury.

Biznes zaangażowany w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa
Przywództwo i współpraca w działalności gospodarczej są kluczowe dla stworzenia prawdziwie zrównoważonego społeczeństwa, i choć część brytyjskich firm ociąga się z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju, coraz więcej z nich dostrzega szanse kryjące się w zrównoważonej rewolucji.

Według raportu opublikowanego przez Mayday Network dla Business in the Community, podejście przedsiębiorstw jest coraz bardziej innowacyjne i wykracza poza zwykłe wyłączanie komputerów na noc i zwiększanie poziomu recyklingu. Coraz więcej firm raportuje na temat emisji dwutlenku węgla i angażuje się w monitoring swoich działań i postępów.

Indeksy SAM i Dow Jones ogłaszają wyniki Dow Jones Sustainability Indexes Review 2010
Opublikowane zostały wyniki corocznego przeglądu do Dow Jones Sustainability Indexes. Na podstawie kompleksowej analizy przedsiębiorstw wiodących w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 48 firm dołączy do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), a 46 zostanie z niego wykreślonych, łącznie więc indeks obejmie 318 komponentów.

Inne rezultaty przeglądu to m.in. dodanie 27 firm i usunięcie 19 z European Dow Jones Sustainability Europe Index, dołączenie 19 i usunięcie 22 z Dow Jones Sustainability North America Index, a także 36 nowo dodanych i 25 usuniętych firm z Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index.

DJSI zawiera liderów zrównoważonego rozwoju z każdej branży, na poziomie zarówno globalnym, jak i regionalnym. Roczny przegląd DJSI opiera się na gruntownej analizie ekonomicznej, środowiskowej i społecznej przedsiębiorstw, ocenie kwestii takich jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, marka, łagodzenie zmian klimatu, w łańcuchu dostaw i praktyk pracowniczych.

Według Eurosif nastąpił 35-procentowy wzrost wartości europejskich aktywów trwałych netto – pomimo kryzysu
Jak informuje Responsible Investor na podstawie badań Eurosifu (European Sustainable Investment Forum), szacowany poziom zrównoważonych inwestycji u europejskich ‘jednostek o wysokiej wartości netto’ (high net worth individuals) znacznie wzrósł od początku obecnego kryzysu finansowego, pomimo ogólnego spadku zamożności w tym samym okresie.

Najnowsze badanie Eurosifu europejskich menedżerów i Family Offices (koncepcja, w której instytucja finansowa zajmuje się majątkiem rodziny) wylicza europejski poziom zrównoważonego zarządzania aktywami w 2010 r. na około 729 miliardów euro – stanowi to średnio 11% finansów ‘jednostek o dużej wartości netto’ na dzień 31 grudnia 2009 r. Eurosif stwierdził, że liczba stanowiła 35-procentowy wzrost od ostatniego badania rynku dwa lata temu.

Sektor ubezpieczeń domaga się publiczno-prywatnych działań, mających przystosować kraje rozwijające się do zmian klimatycznych
Cztery inicjatywy, reprezentujące ponad 100 wiodących międzynarodowych firm ubezpieczeniowych wzywają rządy na całym świecie, by wykorzystały techniki zarządzania ryzykiem i wiedzę na temat ubezpieczeń do wprowadzenia działań dostosowawczych do zmian klimatycznych w krajach rozwijających się. Postulują także, aby ugruntowywać mechanizmy ubezpieczeniowe w ramach przyszłych międzynarodowych zmian klimatycznych.

Sygnatariusze podkreślają konieczność dostosowania się do nieuniknionych skutków zmian klimatu, w szczególności w krajach rozwijających się, gdzie zdrowie, bezpieczeństwo socjalne i infrastruktura są na niższym poziomie.

Biorąc pod uwagę doświadczenie i umiejętności zarządzania ryzykiem, sektor ubezpieczeń może odegrać istotną rolę we wspieraniu rządów w ustalaniu konkretnych priorytetów w działaniach dostosowawczych, w zachęcaniu do zmniejszenia strat, rozwoju nowych produktów na pokrycie ryzyka i podnoszeniu świadomości u wielu zainteresowanych stron. Jednakże, bez wprowadzenia odpowiednich ram gospodarczych i regulacyjnych, mechanizmy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym stracą swój potencjał dostarczania korzyści.

Niemcy: Pierwsze Dni Zrównoważonego Rozwoju w Hesji
Głównym celem obchodzonego 23 września 2010 r. Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Hesji było zapoznanie i zainteresowanie wszystkich tematem zrównoważonego rozwoju. Pod hasłem „Różnorodny-Zrównoważony-Hesyjski” rząd Niemiec zabiera głos – szczególnie w kwestiach odnoszących się do ludzi, przyrody i gospodarki. Pierwsze w Hesji Dni Zrównoważonego Rozwoju obejmą bowiem ponad 250 działań. Szkoły, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i kierownictwa połączą swoje siły, by szkolić i zachęcić obywateli do większego zaangażowania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Młodzież także będzie zaangażowana, chce zaskoczyć wszystkich twórczymi ulicznymi akcjami, zwanymi flash mobami.

WWF szuka “Green Game Changers”
WWF uruchamia w tym tygodniu inicjatywę Green Game Changers. Jej celem jest przekonanie firm, by przedstawiły dobre praktyki z zakresu zielonej polityki, produktów i modeli biznesowych, które pomagają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i spadek bioróżnorodności.
Opublikowane na stronie WWF studia przypadku stanowią pozytywne przykłady jak zapoznać się i wprowadzić strategie środowiskowe w biznesie.

Na stronie internetowej inicjatywy znajduje się już 20 takich przykładów, m.in. takich liderów, jak Better Place, wymienionych jako prekursor w sektorze transportu, oraz inne, jak Magenn Power.

2012 rok Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia Się
6 września Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2012 ogłosić „Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia Się”. Inicjatywa ma pomóc w stworzeniu lepszych szans zatrudnienia  i warunków pracy dla rosnącej liczby starszych ludzi w Europie, wsparciu ich w podjęciu aktywnej roli w swojej społeczności i w zdrowym starzeniu się. Europejscy politycy społeczni zmagają się ze stale starzejącą się populacją i jej wpływami na publiczne usługi i finanse. Parlament Europejski i Rada powinny poprzeć inicjatywę na początku przyszłego roku.

Zaproponowanie Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia Się ma posłużyć jako ramy dla pogłębiania wiedzy, identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i, co najważniejsze, jako wsparcie decydentów i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach w promowaniu aktywnego starzenia się. Celem jest zachęcenie uczestników do zobowiązania się do konkretnych działań i osiągnięcia celów w okresie poprzedzającym rok 2011 tak, aby konkretne wyniki można było przedstawić w ramach Europejskiego Roku 2012.

Sekretarz Generalny ONZ uruchamia Panel Wysokiego Szczebla do spraw globalnego zrównoważonego rozwoju
9 sierpnia 2010 Sekretariat Generalny ONZ Ban Ki-moon zainicjował spotkania w ramach Panelu Wysokiego Szczebla do spraw zrównoważonego rozwoju (the High-Level Panel on Global Sustainability). Skupia on prywatnych i publicznych ekspertów, decydentów światowej gospodarki i polityki, a ich konsultacje mają pomóc w opracowaniu globalnej recepty na zrównoważony wzrost.

Ze względu na rosnącą liczbę problemów społecznych i środowiskowych, m.in. niedoboru wody pitnej, utraty bioróżnorodności, destrukcji ekosystemów, problemów demograficznych i nawyków konsumenckich, konieczne jest nowatorskie, efektywne podejście, pozwalające na właściwe wypełnianie Milenijnych Celów Rozwoju. Panel będzie starał się je wypracować, m.in. by tworzyć zieloną gospodarkę, powodującą możliwie najmniejszą emisję dwutlenku węgla, co przyczyni się do walki z ubóstwem, przy jednoczesnym efektywnym zmniejszaniu negatywnych zmian klimatycznych.

Sprawozdanie z Panelu Wysokiego Szczebla zostanie wydane do końca 2011 roku. Zostanie ono wykorzystane do międzyrządowych procesów, jak przygotowania do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio 2012) i coroczne spotkania Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Panel będzie wspierany przez niewielki zespół biura Sekretarza Generalnego w Nowym Jorku.

Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania opracowane przez ONZ mają już ponad 800 sygnatariuszy
Responsible Investor informuje, że opracowane przez ONZ Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment) mają już ponad 800 sygnatariuszy. Według najnowszych danych, UNPRI ma teraz łącznie 803 sygnatariuszy, z czego 208 to właściciele aktywów, 440 – menedżerowie inwestycyjni, a 155 – usługodawcy.

Kluczowym czynnikiem wzrostu liczby sygnatariuszy PRI jest z pewnością presja klientów„, mówi James Gifford, Executive Director, UNPRI. „Ale jest to także powodowane przez naturalny wzrost liczby odpowiedzialnych inwestycji oraz innych inicjatyw rosnących w siłę, takich jak Ceres i Carbon Disclosure Project”.

PRI zostały zainicjowane przez ówczesnego sekretarza generalny ONZ Kofiego Annana, na New York Stock Exchange w kwietniu 2006 roku.

Zrównoważony rozwój w mediach – badanie CSCP
Martina Hoffhaus i Sarah Lubjuhn na podstawie licznych przykładów najlepszych praktyk przedstawiają wytyczne koncepcji działań dla sektora mediów i przedsiębiorstw, które są realizowane z powodzeniem zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Z systematycznej analizy badań wynikają ważne kryteria, jak i niezbędne sfery działalności, które mają doprowadzić do wzrostu liczby tematów społecznych i ekologicznych w atrakcyjnych formatach mediowych – w obszarze TV, prasy i Web 2.0.

Główną częścią badań są zalecenia dotyczące konkretnych działań, które organizacje medialne mogą powziąć we współpracy z partnerami, w szczególności z instytucjami publicznymi, ale również z grupami konsumentów, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego lub spółkami, w celu działania na rzecz zmiany postaw w kierunku  bardziej zrównoważonej konsumpcji.

ArcelorMittal uruchamia politykę praw człowieka
W ramach dalszego zaangażowania na rzecz praw człowieka i odpowiedzialności korporacyjnej, ArcelorMittal opublikował „Politykę Praw Człowieka”, która wyraża poszanowanie wszystkich praw człowieka przez firmę i koncentrację na obszarach uznanych za priorytetowe dla przemysłu.

Polityka ta uzupełnia te już istniejące, w dziedzinach takich jak firmowy Kodeks Etyki Biznesu, Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Środowiska, Zasobów Ludzkich i Polityki Antykorupcyjnej.

Polityka ta kształtowała się wspólnym wysiłkiem wielu przedstawicieli ArcelorMittal i ekspertów zewnętrznych. W kwietniu 2010 roku odbyły się dwie debaty ekspertów, w celu omówienia projektu Polityki Praw Człowieka. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i wielostronnych oraz osób, które pracują w dziedzinie praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych instytucjach.

Johnson & Johnson chce pomóc corocznie 120 milionom kobiet i dzieci w ramach 5-letniego programu rozwoju
Johnson & Johnson zainaugurował projekt Every Mother, Every Child – pięcioletni program sektora prywatnego, którego celem jest poprawa stanu zdrowia kobiet i dzieci w krajach rozwijających się. Inicjatywa ta wspiera kwietniowe wezwanie ONZ do wzmożenia wysiłków w celu osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, jakimi są zmniejszenie umieralności kobiet i dzieci do 2015 roku.

Every Mother, Every Child ma pomóc nawet 120 milionom kobiet i dzieci każdego roku, przez kolejne 5 lat. W ramach programu przewidziano granty, leki, badania i rozwój.