Wezwanie do składania ofert w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

12 maja 2016

Do 15 lipca 2016 roku można składać oferty do zamówienia konkursowego VP/2016/004 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Celem Programu jest podniesienie wiedzy na temat stosunków pomiędzy kierownictwem a pracownikami w przemyśle (industrial relations). Oferta ma być analizą i badaniem stosunków przemysłowych w krajach UE oraz krajach kandydujących (również w ujęciu porównawczym).

Szczególnie wskazane działania w składanych ofertach to:

  • rola i wkład struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego, w odpowiedzi na najważniejsze wyzwania/możliwości jakie niosą ze sobą globalizacja, zmiany demograficzne, zmiany klimatu i zmiany technologiczne;
  • udział struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego, w celu osiągnięcia efektów ekonomicznych i społecznych w zakresie: rozwoju gospodarczego i konkurencyjności; integracji społecznej i sprawiedliwość; tworzenia nowych miejsc pracy i jakości pracy;
  • rola struktur stosunków przemysłowych, w tym dialogu społecznego, w kontekście semestru europejskiego i Unii Gospodarczo-Walutowej;
  • wpływ koordynacji negocjacji zbiorowych na różnych poziomach i terytoriach.

Wezwanie do składania ofert jest przewidziane dla podmiotów zarejestrowanych w państwach UE i/lub krajach kandydujących. Dotyczy to zarówno lidera projektu jak i współuczestnika/ów. Podmioty uprawnione to:

  • organizacje nie działające dla zysku a związane ze stosunkami przemysłowymi włączając uniwersytety i jednostki badawcze;
  • partnerzy społeczni;
  • jednostki i władze administracji publicznej;
  • organizacje międzynarodowe i unijne działające w obszarze dialogu społecznego i stosunków przemysłowych.

Na zamówienie VP/2016/004 przeznaczono środki w wysokości 4,15 mln EURO a granty muszą mieścić się w wysokości od 150 000 do 500 000 EUR co stanowi do 90% kwalifikowalnych kosztów całkowitych projektu.

Wszystkie szczegóły konkursu na doskonalenie wiedzy w dziedzinie stosunków przemysłowych w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes