Według raportu KMPG tylko 37% firm przeprowadza audyt informacji niefinansowych w ramach Taksonomii UE

9 grudnia 2023

Dotyczy firmy: KPMG,

Unijna taksonomia stała się kluczowym elementem napędzającym inwestycje w kierunku zrównoważonych działań sektora finansowego w Europie. Z drugiej edycji globalnego badania KPMG wynika, że w 2022 roku 60% firm zgłosiło obroty na poziomie kwalifikującym się do składania sprawozdań niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami taksonomii. 

W ubiegłym roku KPMG przeprowadziło pierwsze badanie wśród firm dotyczące Taksonomii UE. Druga edycja globalnego badania, w której uczestniczyło 281 europejskich jednostek zainteresowania publicznego (w tym z Polski), przybliża zagadnienia związane z unijnymi dyrektywami w drugim roku raportowania danych niefinansowych.

Działalność gospodarcza a Taksonomia UE 2022

60% firm zgłosiło obroty kwalifikujące się do objęcia taksonomią większe niż zero, przy średnim zgłoszonym obrocie kwalifikującym wynoszącym 37%. Średni zgłoszony obrót zgodny z taksonomią był z kolei mniejszy niż połowa tej wartości, co podkreśla wyzwanie, przed jakim stoją firmy przy spełnianiu kryteriów zgodności. Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość firm uczestniczących w badaniu KPMG zgłosiła działania związane z łagodzeniem zmian klimatycznych (76%), podczas gdy działania związane z adaptacją do ich skutków zostały uwzględnione przez 6% analizowanych podmiotów. Jedynie 15% ankietowanych nie ujawniło, czy poddało ocenie prowadzone działania związane z łagodzeniem zmian klimatu czy też adaptacją do ich skutków.

– Integracja sprawozdawczości niefinansowej z unijną taksonomią, zgodnie z dyrektywą CSRD, nie tylko umożliwia firmom precyzyjne dostosowanie celów zrównoważonego rozwoju do norm i wytycznych Unii Europejskiej, ale także wpływa na kształtowanie strategii biznesowej. Przez jasne określenie działań zgodnych z unijnymi standardami, przedsiębiorstwa mogą lepiej zintegrować zrównoważone praktyki ze swoimi strategicznymi celami, co nie tylko ułatwia inwestorom dokładną ocenę, ale również przyczynia się do budowania trwałej wartości i zwiększenia konkurencyjności na rynku – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Szef Działu Usług Finansowych w KPMG w Polsce.

Informacje jakościowe

Z uwagi na ograniczone wytyczne i brak najlepszych praktyk, ujawnienia związane z rokiem 2022 w niektórych przypadkach ograniczały się do zwięzłego akapitu umieszczonego na końcu sprawozdania rocznego, w innych zaś przybierały formę obszernych sekcji. W miarę pojawiania się większej liczby wytycznych, przykładów, lepszej organizacji harmonogramów raportowania oraz wdrażania lub ulepszania struktur zarządzania i konkretnych procesów, ujawnienia staną się bardziej porównywalne.

Zmieniające się wymagania

Analiza KPMG wykazała, że niektóre sektory objęte badaniem prezentują bardzo niskie wskaźniki spełnienia kryteriów taksonomii. Wynika to głównie z faktu, że w raportowaniu za rok finansowy 2022 wymagane były jedynie dwa pierwsze cele środowiskowe, czyli łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich. W rezultacie sektory o ogólnie niewielkim wpływie na zmiany klimatyczne, takie jak np. opieka zdrowotna, nie mogą zaklasyfikować żadnych działań jako zgodnych z taksonomią dotyczącą zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Ta sytuacja z pewnością ulegnie zmianie w kolejnych okresach raportowania, kiedy obowiązywać będzie rozszerzona lista działań.

Najwyższe obroty kwalifikujące się do objęcia Taksonomią UE odnotowano w sektorze nieruchomości oraz motoryzacji i części samochodowych, podczas gdy najwyższy obrót zgodny z taksonomią został zgłoszony przez sektory usług publicznych i nieruchomości. Z kolei sektory opieki zdrowotnej oraz spożywczy nie zgłosiły prawie żadnej działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii lub generującej przychody dostosowane do tej klasyfikacji.

Ogółem 37% respondentów ujawniło, że zleciło przeprowadzenie audytu w zakresie kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do Taksonomii UE. Ograniczone zapewnienie stanie się obowiązkowe wraz z wejściem w życie Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

O raporcie

Druga edycja globalnego badania KPMG, w której uczestniczyło 281 europejskich jednostek zainteresowania publicznego, przybliża zagadnienia związane z unijnymi dyrektywami w drugim roku raportowania danych niefinansowych. W ramach badania przedsiębiorstwa podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi doskonalenia sprawozdawczości niefinansowej, a także praktyk i strategii związanych z ESG, które podlegają regulacjom unijnej taksonomii.

Raport dostępny tutaj»

Źródło: inf. pras.