Webinar: Jakie będą nowe obowiązki członków rad nadzorczych w kontekście zmian klimatu?

31 sierpnia 2021

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem stwarzającym istotne ryzyko dla przedsiębiorstw jak również stanowiącym zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Członkowie rad nadzorczych muszą przyjąć zupełnie nową optykę i spojrzeć na swoje obowiązki z uwzględnieniem perspektywy oddziaływania zmian klimatycznych na środowisko biznesowe.

Dodatkowo rosną wymogi, dotyczące ujawniania informacji odnoszących się do aspektu zmian klimatycznych – zarówno ustawowe jak i dobrowolnie nakładane na siebie przez organizacje. Do tej pierwszej grupy obowiązkowych ujawnień zalicza się m.in. prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu pozafinansowym CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a do drugiej m.in. Task Force on Climate-related Financial Disclosure TCFD (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem). Te regulacje oraz rosnące oczekiwania interesariuszy i rynku pociągają za sobą również istotne konsekwencje związane ze sposobem, w jaki członkowie rad nadzorczych powinni postrzegać i realizować swoje obowiązki nadzorcze.

Organizowany 6 września w godz. 10-11 webinar to okazja, by dowiedzieć się więcej na temat kwestii przedstawionych poniżej:

  • Jakie obowiązki, w związku ze zmianami klimatu i nowymi regulacjami w tym zakresie, będą mieć członkowie rad nadzorczych
  • Jakie wymagania w kontekście ujawnień obowiązują w ramach dobrych praktyk GPW czy Rekomendacji TCFD?
  • Jakie wymagania są planowane zgodnie z CSDR?
  • W jaki sposób przygotować się do nadchodzących wymogów?
  • Jakie są dobre praktyki w zakresie zarządzania klimatem wśród firm funkcjonujących na polskim rynku?
  • Czym jest Chapter Zero i z czego wynika jego rosnąca popularność?

W spotkaniu wezmą udział:

  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas
  • Marzena Strzelczak, Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Irena Pichola, Partner, Leader of Sustainability Consulting Deloitte, CE
  • Tomasz Gasiński, Dyrektor, Sustainability Consulting, Deloitte CE

Rejestracja tutaj >>