Warszawa i firmy partnerskie FOB razem dla osób w kryzysie migracyjnym

28 września 2022

21 września br. odbyła się pierwsza sesja dialogowa z udziałem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich stowarzyszenia. Celem było wypracowanie wspólnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby osób w kryzysie migracyjnym przebywających w Warszawie.

W kwietniu br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Urząd m.st. Warszawy podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz wsparcia osób dotkniętych przez wojnę w Ukrainie. W czerwcu miasto przedstawiło publikację „Warszawa w kryzysie uchodźczym” – raport podsumowujący trzy pierwsze miesiące wojny.

Infrastruktura, rynek pracy i wsparcie dzieci

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy udało się wypracować listę obszarów, w których Warszawa wymaga wsparcia w obliczu kryzysu migracyjnego. Są to przede wszystkim:

  • działania infrastrukturalne – wsparcie w wynajmowaniu i użyczaniu miejsc zamieszkania lub pobytu krótkotrwałego, wsparcie w remontowaniu, doposażaniu i adaptacji lokali;
  • przygotowanie do wejścia na rynek pracy – nauka języka polskiego, szkolenia zawodowe, oferty staży i pracy, wsparcie w przygotowaniu CV i przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych, zapewnienie narzędzi do pracy;
  • wsparcie dzieci – nauka języka polskiego, opieka nad dziećmi, wsparcie psychologiczne, integracja.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaproponowało organizację międzysektorowej sesji dialogowej z udziałem sektora samorządowego (Urząd m.st. Warszawy) oraz biznesowego (Partnerzy Strategiczni FOB). Pierwsze spotkanie odbyło się w środę 21 września w przestrzeniach Widok Towers w centrum stolicy. Udział w sesji wzięły osoby z Urzędu m.st. Warszawy, a także przedstawiciele i przedstawicielki firm partnerskich FOB: Allegro, Biedronka, Bank BNP Paribas, Cemex, Coca-Cola, Lyreco, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Veolia. Pracę w podgrupach moderowały osoby zawodowo zajmujące się facylitacją.

Cel, który sobie postawiliśmy, to wypracowanie w dialogu rozwiązań łączących potrzeby Urzędu m.st. Warszawy z możliwościami i kompetencjami partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak sygnalizuje miasto, brakuje rozwiązań długofalowych. Jako organizacja biznesowa postanowiliśmy wykorzystać doświadczenie i zaangażowanie firm, aby wesprzeć starania samorządu przemyślanymi i dobrze ukierunkowanymi działaniami – mówiła podczas spotkania Izabela Rakuć-Kochaniak, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezeska zarządu i dyrektorka ds. CSR Veolia Energia Polska.

W trakcie kilkugodzinnych sesji wypracowane zostały rozwiązania na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, warunki, w jakich powinna być realizowana współpraca, aby dla wszystkich stron była ona jasna i możliwa do planowania. Po drugie, wskazane zostały zarówno konkretne działania, w które biznes może wejść natychmiastowo, jak i obszary do pogłębienia. Po trzecie, pojawiło się wiele opcji zaangażowania samego Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako węzła merytorycznego i komunikacyjnego w działaniach międzysektorowych. Do końca września zostanie sporządzony raport, opisujący ustalenia z sesji i wyznaczający kolejne kroki współpracy.

– Biznes ma ogromny potencjał, ale trzeba go wykorzystywać metodycznie, włączając do strategicznego planowania. Podczas sesji stworzyliśmy przestrzeń do takiego myślenia o wspólnych projektach – mówi Marcin Milczarski, menedżer projektów FOB, koordynator sesji dialogowej.